реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Тригеры

Тригеры

Atliko: Jevgenij Sakin ir Pui?yt? Dovil? gr.: if – 2

TRIGERIAI IR TRIGERIN?S SCHEMOS

Kombinacini? logini? schem? (angl. – combinational logic) ??jim?

signalai vienareik?mi?kai nustato j? i??jim? signalus. ?ioms schemoms

neegzistuoja praeitis. Tik ?gijusios atmint? login?s schemos gali kaupti

patirt? ir priimti protingus sprendimus. Schemoje ?k?nyta atminties l?stel?

– tai trigeris; protingos login?s schemos – trigerin?s schemos. Protingi

?i? schem? sprendimai yra praeityje ?simintos informacijos pasekm?, tad

trigerin?s schemos dar vadinamos sekvencin?mis (lotyni?kai sequentio –

pasekm?). Ir angli?kai trigerin?s login?s schemos da?niausiai apibr??iamos

s?voka – sequential logic.

KOMBINACIN?S IR TRIGERIN?S SCHEMOS.

ATMINTIES L?STEL?

?iame skyriuje sudarysime kombinacini? ir trigerini? schem?

strukt?rines schemas ir aptarsime j? ypatybes. Sudarysime elementariosios

atminties l?stel?s schem? ir i?siai?kinsime jos veikim?.

Kombinacin?s ir trigerin?s login?s schemos

Kombinacini? logini? schem? strukt?rin? schema

Jau min?jome, kad kombinacini? logini? schem? i??jim? signalus

nustato tik tuo metu veikiantys ??jimo signalai. Grie?tai kalbant, ?is

apibr??imas galioja tik idealioms kombinacin?ms schemoms, nev?linan?ioms

logini? signal?. Realiose kombinacin?se schemose i??jimo signalai ?iek tiek

v?luoja ??jimo signal? at?vilgiu. Tai matyti i? realios kombinacin?s

schemos strukt?rin?s schemos, parodytos 1 paveiksle. ?iame paveiksle ideali

kombinacin? schema nev?lindama ??jimo signal? I1, I2, ..., In ?vykdo

schemos nustatytas logines funkcijas F1, F2, ..., Fm. Kiekvieno naujo

??jimo signal? derinio nustatytos ?i? funkcij? reik?m?s pasiekia realios

kombinacin?s schemos i??jimus tik po tam tikr? v?linimo laik? (t1, (t2,

..., (tm . V?linimo laikas (ti – tai funkcijos fi naujos reik?m?s

did?iausias v?linimo laikas; jis atitinka t? ??jimo signal? derin?, kuriam

veikiant (ti yra maksimalus.

Pateiksime ?simintin? apibr??im?:

[pic]

1 pav. Realios kombinacin?s login?s schemos

strukt?rin? schema

f – tai F po (t .

?odin? ?io apibr??imo interpretacija b?t? tokia: f – tai nauja (atitinkanti

nauj? ??jimo signal? derin?) login?s funkcijos F reik?m?, kuri pasieks

realios schemos i??jim? tik po laiko (t. Kol laikas (t nesibaig?, schemos

i??jime dar yra ?i login?s funkcijos reik?m? f ; pasibaigus v?linimo laikui

?i? funkcijos reik?m? f pakeis kita funkcijos reik?m? F.

Aptartosios s?vokos n?ra da?nai taikomos, kai kalbama apie

kombinacines schemas, ta?iau jos yra pamatin?s, ai?kinant trigerini?

logini? schem? veikim?. Svarbu dar ir tai, kad ?ios s?vokos padeda

pasteb?ti pana?um? tarp reali? kombinacini? schem? ir trigerini? schem?.

Po laiko (t ( (timax realios kombinacin?s schemos i??jimuose nusistovi

stabilios, nekintan?ios iki kito ??jimo signal? derinio, logini? funkcij?

reik?m?s

fi (I1, I2, ..., In) = Fi (I1, I2, ..., In).

Kombinacin?s login?s schemos dirbs be klaid?, jei nauji signal?

deriniai j? ??jimuose atsiras tik po to, kai schemos i??jimuose nusistov?s

stabilios logini? funkcij? reik?m?s, tai yra, bent po laiko (timax .

Trigerini? logini? schem? strukt?rin?s schemos

Aptardami trigerines schemas vietoje gana ilgo termino " trigerio ar

trigerin?s schemos i??jim? signal? reik?m?s" naudosime trumpesn? pla?iai

taikom? termin? "trigerio ar trigerin?s schemos i??jim? b?viai".

Trigerini?, arba sekvencini?, logini? schem? i??jim? b?vius nustato ne

tik tuo metu veikiantys i?oriniai ??jim? signalai, bet ir gr??tamojo ry?io

signalai, kurie priklauso nuo schemos atminties ?tais? b?vi?. Da?nai

i?oriniai ??jim? signalai vadinami pirminiais ??jim? signalais (angl. –

external, arba primary, inputs), o gr??tamojo ry?io – vidiniais, arba

antriniais, ??jim? signalais (angl. – feedback signals, state, arba

secondary, inputs).

Skiriamos sinchronin?s ir asinchronin?s trigerin?s login?s schemos

(angl. – synchronous or clock mode sequential logic; asynchronous

sequential logic).

Sinchronin?s trigerin?s login?s schemos strukt?rin? schema parodyta 2

paveiksle. Reik?t? ?sid?m?ti ? ?i? schem? ?ra?ytus terminus. ?vairius

??jimo signal? pavadinimus jau aptar?me. Periodinius sinchronizuojan?ius

arba, valdan?iuosius, signalus (angl. – control inputs) sukuria sistemos

sinchronizuojan?i?j? impuls? generatorius, arba sistemos valdantysis

generatorius (angl. – system clock).

[pic]

2 pav. Sinchronin?s trigerin?s login?s schemos strukt?rin? schema

Sinchronin?se trigerin?se login?se schemose da?niausiai naudojami

atminties ?taisai yra dinaminiai trigeriai, kurie gali keisti savo b?vius

tik sinchronizuojan?iojo impulso priekinio fronto metu. Tai rei?kia, kad

kombinacin?s login?s schemos sukurti ?adinimo signalai nekei?ia dinamini?

trigeri? b?vi? iki sinchronizuojan?iojo impulso priekinio fronto, tai yra

kito takto prad?ios. Tik po to ?adinimo, arba kito b?vio signalai, tampa

trigeri? ?i? b?vi? signalais schemos i??jimuose. Patek? ? kombinacin?s

schemos ??jimus kaip gr??tamojo ry?io signalai, jie kartu su i?oriniais

??jim? signalais formuoja naujus ?adinimo signalus.

Sinchronines trigerines logines schemas patogu projektuoti suskaidant

laik? ? taktus ir apra?ant ?vykius schemoje kiekvieno takto metu. ?ios

schemos dirba be klaid?, jei tenkinami du reikalavimai:

– prie? prasidedant kiekvienam naujam taktui, schema turi b?ti

stabiliame b?vyje: turi nek?sti ??jimo signalai ir b?ti nusistov?j?

loginiai lygiai ir kombinacini? schem?, ir trigeri? i??jimuose;

– po kiekvieno naujo takto prad?ios, i?oriniai ??jimo signalai nors

trump? laik? turi i?likti nepakit?.

Laikas prie? kiekvieno takto prad?i? (3 pav.) vadinamas parengties,

arba nustatymo, laiku tsu (angl. – setup time), laikas po kiekvieno takto

prad?ios – ?tvirtinimo, arba i?laikymo, laiku (angl. – hold time).

[pic]

3 pav. Sinchronini? trigerini? schem? parengties (tsu) ir ?tvirtinimo

laikai (th)

Asinchronin?s trigerin?s login?s schemos strukt?rin? schema skirt?si

nuo 2 paveikslo schemos tik tuo, kad joje neb?t? sinchronizuojan?i?

signal?. Asinchronin?s trigerin?s login?s schemos veikia be klaid?, jei,

prie? paduodant kiekvien? i?orin? ??jimo signal?, schemoje visi b?viai esti

nusistov?j?, ir tuo pat metu kei?iasi tik vieno i? i?orini? ??jim?

signalas.

Asinchronines trigerines schemas projektuoti sunkiau, tod?l jos

naudojamos tik tuomet:

– kai sinchronin?s schemos yra nepakankamai spar?ios;

– kai schema apdoroja pavienius neperiodinius ir nesinchronizuotus

loginius signalus;

– kai d?l koki? nors prie?as?i? (pavyzd?iui, ribotos autonominio

maitinimo ?altinio galios) sinchronizuojan?i? signal? neformuoja.

Trigerin?s login?s schemos da?nai vadinamos sinchroniniais arba

asinchroniniais (nelygu kokia trigerin? schema) b?vi? automatais. Kartais

vartojamas ir kitas terminas – sinchroniniai arba asinchroniniai b?vi?

generatoriai (angl. – synchronous arba asynchronous state machine).

Dviej? stabili? b?vi? atminties l?stel?

Dviej? stabili? b?vi? atminties l?stel? – kiekvieno trigerio

svarbiausioji dalis. Sudarysime ?ios l?stel?s elektrin? principin? ir

login? schemas, i?siai?kinsime j? veikim? ir ypatybes.

[pic]

4 pav. Pirmasis dviej? b?vi? atminties l?stel?s schemos variantas

Dviej? b?vi? atminties l?stel?s schem? sudaro du var?inio stiprintuvo

laipsniai, kuriuose sudarytas teigiamas gr??tamasis ry?ys tarp antrojo

laipsnio i??jimo ir pirmojo laipsnio ??jimo (9.4 pav.).

?i? schem? galima apib?dinti ir taip: tai dviej? laipsni?

stiprintuvas, kurio kiekvieno laipsnio i??jimas sujungtas su kito laipsnio

??jimu. Ta?iau da?niausiai teikiamas ?itoks apibr??imas: tai du var?inio

stiprintuvo laips-

[pic]

5 pav. Pagrindin? atminties l?stel?s schema

niai, kuriuose sudarytas kry?minis gr??tamasis ry?ys tarp i??jim? ir

??jim?.

Pagal ?? paskutin?j? apra?ym? perbrai?yta 4 paveikslo schema parodyta

5 paveiksle. Galimi du ir tik du stabil?s ?ios schemos b?viai. Tarkime, kad

tranzistorius VT1 yra atviras. Tuomet atviro tranzistoriaus kolektoriaus

?emas ?tampos lygis palaiko u?dar? tranzistori? VT2. Auk?tas u?daro

tranzistoriaus VT2 kolektoriaus ?tampos lygis palaiko atvir? tranzistori?

VT1. Toks b?vis – atviras VT1 ir u?daras VT2 – yra stabilus ir gali trukti

tol, kol nei?jungsime maitinimo ?tampos.

Galimas ir kitas stabilusis b?vis, kai atviras yra tranzistorius VT2.

Tuomet ?emas ?io tranzistoriaus kolektoriaus ?tampos lygis laiko u?dar?

tranzistori? VT1, o ?io auk?tas kolektoriaus ?tampos lygis – atvir?

tranzistori? VT2. Ir ?is b?vis – u?daras VT1 ir atviras VT2 – trunka tol,

kol nei?jungiama maitinimo ?tampa.

B?vis, kai abu tranzistoriai u?dari, negalimas, nes bet kurio u?daro

tranzistoriaus auk?tas kolektoriaus ?tampos lygis tuojau pat atidaryt? kit?

u?dar? tranzistori?.

B?vis, kai abu tranzistoriai praviri, galimas, bet nestabilus, nes

ma?iausias bet kurio tranzistoriaus kolektoriaus ?tampos ar srov?s pokytis

nustato vien? i? stabili?j? schemos b?vi?. Aptarkime, kaip tai vykt?. Abu

tranzistoriai gali b?ti praviri tik tuomet, kai jais teka nekintan?ios

vienodo stiprumo srov?s. Tarkime, kad ka?kuriuo laiko momentu

tranzistoriaus VT1 srov? ?iek tiek padid?jo. To prie?astis gali b?ti net ir

chaoti?kas sudaran?i? srov? elektron? jud?jimas. Padid?jusi VT1

kolektoriaus srov? ?iek tiek padidina ?tampos kritim? rezistoriuje R1,

tod?l VT1 kolektoriaus ?tampa truput? suma??ja ir pridaro tranzistori? VT2,

o tai, savo ruo?tu, padidina jo kolektoriaus ?tamp?. Padid?jusi VT2

kolektoriaus ?tampa dar labiau stiprina tranzistoriaus VT1 srov? ir ma?ina

jo kolektoriaus ?tamp?. ?itoks gri?ties procesas labai greitai tranzistori?

VT1 ?sotina, o tranzistori? VT2 u?daro – schema pereina ? vien? i? dviej?

stabili?j? b?vi?.

Tranzistori? kolektori? ?tampos visuomet esti inversin?s viena kitos

at?vilgiu: atvirojo tranzistoriaus kolektoriaus ?tampos lygis ir loginis

lygis yra ?emas, u?darojo – auk?tas.

[pic]

6 pav. Dviej? b?vi? atminties

l?stel?s login? schema

Schema, kurioje galimi tik du stabil?s b?viai, naudojama kaip

atminties l?stel? vieno bito informacijai saugoti. Tokia atminties l?stel?

dar n?ra trigeris, nes jos ??jimai, tranzistori? baz?s, tiesiogiai susieti

su i??jimais – tranzistori? kolektoriais. Trigeriuose ??jimai ir i??jimai

turi b?ti atskirti.

Dviej? b?vi? atminties l?stel?s login? schem? sudaro tik du loginiai

elementai. 5 paveikslo schemoje nesunku ??i?r?ti du inverterius. Kiekvieno

inverterio i??jimas sujungtas su kito inverterio ??jimu – tai ir parodyta

atminties l?stel?s login?je schemoje 6 paveiksle.

BAZINIAI TRIGERIAI IR J? APRA?YMAS

Loginis ?taisas, turintis du ir tik du stabilius b?vius, ir du

inversinius vienas kito at?vilgiu i??jimus, vadinamas trigeriu (angl.

trigger – ?autuvo gaidukas). Kiekvieno ir sud?tingo, ir paprasto trigerio

pagrind? sudaro vienas i? dviej? bazini? trigeri?. ?iame skyriuje labai

detaliai i?nagrin?sime t? bazini? trigeri? schemas ir j? apra?ymo b?dus.

Tik labai gerai i?siai?kin? papras?iausi? trigeri? veikim?, gal?sime

s?kmingai analizuoti sud?tingus trigerius ir trigerines schemas.

Bazinis SR trigeris

[pic]

7 pav. Bazinio SR trigerio elektrin? principin? schema

Dviej? stabili? b?vi? atminties l?stel? tampa trigeriu, kai joje

sudaromi atskirti vienas nuo kito ??jimai ir i??jimai. Jei ? schem? 5

paveiksle lygiagre?iai kiekvienam tranzistoriui ?jungsime dar po vien?

tranzistori?, turint? bendr? kolektoriaus apkrov? su ankstesniuoju

tranzistoriumi, gausime bazinio trigerio schem?, parodyt? 7 paveiksle.

Paprastai vienas tokio trigerio ??jimas vadinamas nustatymo, arba ?ra?ymo,

??jimu (angl. – set), kitas – numetimo, arba i?trynimo, ??jimu (angl. –

reset). Pagal angli?k?j? ??jim? pavadinim? pirm?sias raides S ir R ?is

trigeris vadinamas SR trigeriu.

Trigeri? i??jimai paprastai ?ymimi raid?mis Q ir Q. Tiesioginiu

trigerio i??jimu Q laikomas tas i??jimas, kuriame gaunamas ??jimo S

signalas. Sakoma, kad trigeris yra nustatytas ? loginio 1 b?v?, arba

?ra?ytas (set), kai i??jimo Q loginis lygis yra auk?tas: Q = 1. Trigeris

yra nustatytas ? 0 b?v?, arba i?trintas (reset), kai Q = 0.

I?nagrin?sime schemos, parodytos 7 paveiksle, veikim?. Tegul ?ios

schemos ??jimas IN1 yra S ??jimas, o IN2 – R. Kadangi schema simetri?ka,

??jimus galime pasirinkti laisvai, ta?iau pasirinkt? ??jim? signalus turi

atitikti tik tam tikr? i??jim? signalai. Tarkime, kad signalai ??jimuose

?itokie: S = 1, R = 0. Auk?ta ??jimo IN1 ?tampa atidaro tranzistori? VT1

ir, nepriklausomai nuo to, atviras ar u?daras VT2, sukuria ?em? VT1

kolektoriaus ?tamp?. ?is ?emas ?tampos lygis u?daro tranzistori? VT3. ?emas

??jimo IN2 loginis lygis R = 0 u?daro tranzistori? VT4. Jei ir VT3 ir VT4

u?dari, j? kolektoriaus potencialas lygus maitinimo ?altinio ?tampai. Tai

esti auk?tas ?tampos lygis, kuris atidaro tranzistori? VT2. Taigi ??jim?

signalai S = 1 ir R = 0 atidaro VT1 ir VT2 bei u?daro VT3 ir VT4: nustato

?em? ??jimo I?1 ?tampos lyg? ir auk?t? i??jimo I?2 ?tampos lyg?. Pagal

anks?iau suformuluot? taisykl?, kad i??jimas Q yra tas i??jimas, kuriame

pakartojamas S ??jimo signalas, darome i?vad?, kad SR trigeryje tiesioginis

i??jimas Q yra i??jimas I?2, o inversinis i??jimas Q yra i??jimas I?1.

I?nagrin?kime atvej?, kai po logini? signal? S = 1 ir R = 0,

atidariusi? tranzistorius VT1 ir VT2 bei u?dariusi? tranzistorius VT3 ir

VT4, ? bazinio SR trigerio schem? paduodami signalai S = 0 ir R = 0. Nors

?emas ??jimo S ?tampos lygis ir u?daro tranzistori? VT1, jo kolektoriaus

potencialas lieka ?emas, nes VT2 yra atviras – tai garantuoja auk?ta u?dar?

tranzistori? VT3 ir VT4 kolektori? ?tampa. Taip pat, jei ??jimo signalai S

= 0 ir R = 0 patenka ? triger? po signal? S = 0 ir R = 1, tai tranzistoriai

VT1 ir VT2 lieka u?dari, o tranzistoriai VT3 ir VT4 – atviri. Tad galime

daryti i?vad?, kad signalai S = 0 ir R = 0 nekei?ia prie? tai buvusio

trigerio b?vio.

Liko neaptartas paskutinysis ??jimo signal? rinkinys: S = 1 ir R = 1.

Kol ?ie signalai veikia, ir tranzistorius VT1, ir tranzistorius VT4 yra

atviri, tod?l i??jimuose Q ir Q gaunama ?ema ?tampa. Nustojus veikti tiems

??jimo signalams, ma?iausias ?tampos ar srov?s pokytis gali pervesti

triger? ? vien? i? dviej? vienodai tik?tin? stabili? b?vi?: arba VT1 ir VT2

u?sidaro, o VT3 ir VT4 lieka atviri, arba VT1 ir VT2 lieka atviri, o VT3 ir

VT4 u?sidaro. Signal? rinkinys S = 1 ir R = 1 yra ?iam trigeriui

draud?iamas, nes, pirma, kol ?ie signalai veikia, tol Q = Q = 0, o tai

neatitinka trigerio apibr??imo – trigeris nustoja buv?s trigeriu. Antra,

kai ?ie signalai baigiasi, trigeryje nusistovi atsitiktinis i? anksto

nenusp?jamas b?vis. I?skyrus kai kuriuos atvejus, tokia situacija

nepriimtina nei trigeriuose, nei schemose su trigeriais.

Sudarysime SR trigerio login? schem?. Nesunku pasteb?ti, kad 7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.