реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економіки та управління

Кафедра менеджменту

Випускна робота

на тему: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

(на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)

Студента Крисенко Максима Вікторовича___________________

(підпис)

Науковий керівник, к.е.н., доцент

Трапезнікова Е.А.

___________________

(підпис)

Допущен до захисту

“___” ___________________1999р

Завідуючий кафедрою ________________ Огнівець О.А.

Чернігів 1999

Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економики та управління

Факультет менеджменту кафедра менеджменту

Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері

Зав. кафедрою В.О.Огнівець _________________

“___” __________________ 1999 р.

Завдання

на випускну роботу студента

Крисенко Максима Вікторовича

Тема роботи: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

(на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)

затверджено наказом по інституту від 18 травня 1999 року №54

1. Термін представлення студентом випускної роботи ________________

2. Вихідні дані до роботи: Перелік виробляємої продукції. Структура

управління підприємства. Характеристика сімейства «ГАЗ». Ціни на

автомобільному ринку Украіни сімейства «ГАЗ». Схема взаємозв’язків

файлової системи.

3. Зміст випускної роботи (перелік основних питань, які необхідно

вирішити):

Вступ. Інформаційні системи і їх розвиток. Комплексне вивчення ринку

методами маркетингового дослідження. Удосконалення інформаційного

забезпечення маркетингу на підприємстві. Висновки.

4. Перелік графічного (демонстраційного) матеріалу:

1. Лист – малюнок.

2. Лист – таблиця.

3. Лист – схема.

Дата видачи завдання __________________________________________

Керівник ___________Трапезнікова Е.А._________________________________

(підпис)

( прізвище, ініціали)

Студент______________Крисенко М.В.__________________________________

(підпис)

( прізвище, ініціали)

АНОТАЦІЯ

дипломної роботи на тему:

Інформаційне забезпечення маркетингу для ВАТ “Чернігіавтодеталь”

Випускник Крисенко Максим Вікторовіч

Науковий керівник

к.е.н., доцент Трапезнікова Елеонора Аркадіївна

(посада)

Випускна робота складається зі Вступу, Глави 1, Глави 2, Глави 3,

Висновків, Додатків та Бібліографії.

Вступ містить обгрунтування актуальності теми, постановку цілей і

задач, що мають бути вирішені в ході виконання дипломної роботи.

Глава 1 являє собою теоретичні основи інформації, інформаційної

системи. Також показані тенденції розвитку інформаційних систем. Крім того

висвітлюються питання щодо створення системи маркетингової інформації.

Глава 2 - це аналітико-дослідна частина, яка містить аналіз

підприємства, концепцію системи маркетингової інформації, а також функції

відділу маркетингу на підприємстві.

Глава 3 являє собою проектно-розробну частину, яка включає пропозиції

використання різноманітних пакетів прикладних програм для створення баз

даних. Крім того розробляється проект підсистеми бази даних з аналізу

зовнішнього середовища для маркетингу із врахуванням специфіки діяльності

підприємства. Дається економічне обгрунтування автоматизації інформаційного

забезпечення

Висновки містять висновки про здійснену роботу, досягнення

поставленої мети та вирішення задач, а також реальність запропанованих дій.

Додатки містять дійсно існуючі документи, що викортстовуються на

підприємстві.

Бібліографія містить джерела, які використовувались в процесі

виконання дипломної роботи.

Ілюстровані матеріали до роботи:

1. Малюнок - блок-схема етапів маркетингового дослідження

2. Таблиця – prtp.rep 1.1. Пропозиція товарів, послуг

3. Схема – схема взаємозв’язків файлової системи

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………...

1. Інформаційні системи і їх розвиток ………………………….

1. Поняття, структура і склад інформаційних систем ………….

2. Тенденції розвитку інформаційних систем …………………..

1. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового

дослідження ……………………………………………………..

2.1. Концепція системи маркетигової інформації ………………….

2.2. Техніко економічна характеристика

ВАТ «Чернігівавтодеталь» ……………………………………………..

2.3. Зміст функцій відділу миркетингу з аналізу

зовнішнього середовища ……………………………………………….

2. Удосконалення інформаційного забезпечення

маркетингу на підприємстві …………………………………...

3.1. Вибір і обгрунтування засобів керування базами даних ……..

3.2. Проектування інформаційної бази даних маркетингу

(аналізу зовнішнього середовища) ……………………………………

3.3. Економічне обгрунтування ефективності

інформатизації маркетингу ……………………………………………

Висновки………………………………………………………...

Бібліографія …………………………………………………….

ВСТУП

В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці

дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення

на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку

не мамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського

рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці

проблеми в ряд першочергової автоматизації.

Метою дипломної роботи є вивчення основного змісту та принципів

інформаційного забезпечення маркетингового долсідження засобами

прогресивних комп’ютерних технологій та проектування баз даних які

забезпечують постійно діюче маркетингове дослідження на підприємстві.

Задачі, що реалізують мету вирішують:

> вивчення теорітичних засад інформаційних систем і технологій;

> вивчення тенденцій розвитку інформаційних систем;

> характеристика корпоративних інформаційних систем;

> дослідження змісту маркетингової інформації;

> визначення мети і задачі маркетингового дослідження;

> опис організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової

інформації;

> аніліз іформаційно-статистичне забезпечення розробки стратегії

маркетингу;

> вибір і обгрунтування засобів керування базами даних в умовах

підприємства;

> проектування інформаційних даз даних маркетингового дослідження в

підсистемі аналізу зовнішнього середовища.

Об’єктом дослідження випускної роботи є зміст, принципи

маркетингового дослідження та його інформаційне забезпечення за допомогою

обробки баз даних методом комп’ютерної технології.

Предметом дослідження обран відділ маркетингу ВАТ

“Чернігівавтодеталь”.

Обрані методи дослідження полягають в спостереженні, порівнянні,

вимірі, аналізу і синтезу, моделюванню економічних явищ, сходженню від

абстрактного до конкретного.

Теоретичне значення та прикладна цінність результатів випускної

роботи полягають у вивченні функцій відділу маркетингу промислового

підприємства, та розробці основних алгоритмів їх вирішення за допомогою

інформаційних баз даних та прикладного програмного забезпечення.

1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЗВИТОК

1.1. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СКЛАД

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Під інформацією (від лат. information - роз'яснення, виклад)

спочатку розумілися відомості, які передаються людьми усним, письмовим або

іншим засобом за допомогою умовних сигналів, технічних засобів і т.п. З

середини XX сторіччя інформація є загальнонауковим поняттям, що включає в

себе: обмін відомостями між людьми, людиною й автоматом, автоматом і

автоматом; обмін сигналами у тваринному і рослинному світі; передачу ознак

від клітини до клітини, від організму до організму і т.д.

Тому, у залежності від сфери використання, інформація може бути

економічною, технічною, генетичною і т.д.

Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує

виробничі відношення в суспільстві.

До неї відносяться відомості, що циркулюють в економічній системі,

про процеси виробництва, матеріальних ресурсах, процесах управління

виробництвом, фінансових процесах, а також відомості економічного

характеру, якими обмінюються між собою різноманітні системи управління.

Конкретизуємо поняття економічної інформації на прикладі системи управління

промисловим підприємством.

Відповідно до загальної теорії управління, процес управління можна

уявити як взаємодію двох систем - керуючої і керованої /мал. 1.1/.

Система управління підприємством функціонує на базі інформації про

стан об'єкта, його входів Х (матеріальні, трудові, фінансові ресурси) і

виходів Y (готова продукція, економічні і фінансові результати) відповідно

до поставленої цілі (забезпечити випуск необхідної продукції). Керування

здійснюється шляхом подачи управлінського впливу 1 (план випуску продукції)

з урахуванням зворотнього зв'язка - поточного стану керованої системи

(виробництва) і зовнішнього середовища (2, 3) - ринок, вищі органи

управління.

Призначення керуючої системи - формувати такі впливи на керовану

систему, що спонукали б останню прийняти стан, обумовлений ціллю

управління. Стосовно до промислового підприємства з деякою часткою

умовності можна вважати, що ціль управління - це виконання виробничої

програми в рамках техніко-економічних обмежень; керуючі впливу - це плани

робіт підрозділів, зворотній зв'язок - дані про хід виробництва: випуску і

переміщенні виробів, стані устаткування, запасах на складі і т.д.

Мал. 1.1. Структура системи управління

Очевидно, що і плани й зміст зворотнього зв'язку - не що інше, як

інформація. Тому процеси формування керуючих впливів саме і є процесами

перетворення економічної інформації. Реалізація цих процесів і складає

основний зміст управлінських служб, у тому числі економічних.

До економічної інформації пред'являються такі вимоги: точність,

достовірність, оперативність.

Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами.

Достовірність визначає припустимий рівень перекручування інформації що

надходить, так і результатної інформації, при якому зберігається

ефективність функціонування системи.

Оперативність відбиває актуальність інформації для необхідних розрахунків і

прийняття рішень в умовах , що змінилися.

Види економічної інформації. Економічну інформацію прийнято

підрозділяти по таких основних ознаках:

1. функціям управління,

2. місцю виникнення (рівню управління).

По функціях управління економічна інформація розділяється на: планово-

облікову, нормативно-довідкову, звітно-статистичну інформацію.

Планова (директивна) інформація містить у собі директивні значення

планованих і контрольованих показників бізнес-планування на деякий період у

майбутньому (п'ятирічка, рік, квартал, місяць, доба).

Наприклад, випуск продукції в натуральному і вартісному вираженні,

плановані попит на продукцію і прибуток від її реалізації і т.д.

Облікова інформація відбиває фактичні значення запланованих

показників за визначений період часу. На підставі цієї інформації може бути

скоригована планова інформація, проведен аналіз діяльності організації,

прийняті рішення по більш ефективному керуванню фірмою. У якості облікової

інформації виступає інформація натурального (оперативного) урахування,

бухгалтерського обліку, фінансового урахування.

Наприклад, обліковою інформацією є: кількість деталей даного

найменування, виготовлених робочим за зміну (оперативне урахування),

заробітна плата робітника за виготовлення деталі (бухгалтерський облік),

фактична собівартість виготовленого виробу (бухгалтерське і фінансове

урахування).

Нормативно-довідкова інформація містить різноманітні довідкові і

нормативні дані, пов'язані з виробничими процесами і відношеннями. Це самий

об'ємний і різноманітний вид інформації. Достатньо відзначити, що в

загальному обсязі інформації, що циркулює на фірмі, нормативно-довідкова

інформація складає 50-60%.

Прикладами нормативно-довідкової інформації можуть служити:

технологічні нормативи виготовлення деталей, вузлів, виробів в цілому;

вартісні нормативи (розцінки, тарифи, ціни); довідкові дані по

постачальниках і споживачах продукції і т.д.

У фірмі кількість нормативів може досягати декількох мільйонів, а

обсяг нормативно-довідкової інформації - сотень мегабайт.

Звітно-статистична інформація відбиває результати фактичної

діяльності фірми для вищих органів управління, органів державної

статистики, податкової інспекції і т.д., наприклад, річний бухгалтерський

звіт про діяльність фірми.

Класифікація економічної інформації за рівнем управління (місцю

виникнення) містить у собі вхідну і вихідну інформацію.

Вхідна інформація - це інформація, що надходить у фірму

(структурний підрозділ) ззовні і використовується як первинна інформація

для реалізації економічних і управлінських функцій і задач управління.

Вихідна інформація - це інформація, що надходить з однієї системи

управління в іншу. Та сама інформація може бути вхідною для одного

структурного підрозділу як її споживача, так і вихідною - для підрозділу,

що її виробляє. При цьому форма представленя економічної інформації може

бути: алфавітно-цифрова (текстова) - у виді сукупностей алфавітних,

цифрових і спеціальних символів і графічна - у виді графіків, схем,

малюнків; а фізичним носієм інформації - папір, магнітний диск, зображення

на екрані дисплея.

Інформаційна система

Сучасні комп'ютерні мережі складаються з декількох базових

компонентів: концентраторов (hubs), що об’єднують комп'ютери (ПК, робочі

станції, сервери) у локальні мережі; мостів (bridges), що розширюють

можливості локальних мереж по підключенню більшого числа комп'ютерів;

маршрутизаторов (routers), що об’єднують локальні мережі в структуровані

корпоративні мережі, що керують потоком даних і підвищують безпеку мереж.

Разом ці компоненти створюють повний ансамбль устроїв для побудови стей

будь-якого масштабу.

У зв'язку з застосуванням нової інформаційної технології,

заснованої на використанні засобів зв'язку, комп'ютерів, широко

використовується поняття "інформаційна система" (ІС). При цьому термін

"система" вживається в основному в двох змістах:

3. система як деяка властивість, що складається в раціональному сполученні

й упорядкованості всіх елементів визначеного обсягу в часі і просторі

так, що кожний із них сприяє успіху діяльності всього об'єкта. З таким

трактуванням пов'язане розуміння координації і синхронізації дій

персоналу управління, об'єднаних із метою досягнення поставлених цілей;

4. система як об'єкт, що володіє достатньо складною, певним чином

упорядкованою внутрішньою структурою (наприклад, виробничий процес).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.