реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Дистанционное образование с помощью Internet

Дистанционное образование с помощью Internet

План:

І. Вступ

ІІ. Інформаційні технології, що застосовуються в дистанційній освіті

1. Послуги мережі Internet та дистанційна освіта

2. Електронні підручники та вимоги до них

ІІІ. Форми дистанційної освіти

IV. Дистанційна освіта в Україні

V. Висновок

VI. Література.

Вступ.

Дистанційна освіта широко розповсюджена на Заході , активно розвивається в

Росії та лише починає з’являтися на Україні (на сьогодні в Internet

згадується лише про два проекти – на сервері Educational Network Ukraine).

Основною відмінною рисою дистанційної освіти від інших типів освіти є

широке використання телекомунікаційних технологій в навчальному процесі.

Телекомунікації використовуються як при синхронному варіанті дистанційної

освіти, так і при асинхронному. За їх допомогою може здійснюватися як

забезпечення студентів необхідними матеріалами для навчання, так і

перевірка отриманих студентами знань, спілкування з викладачем. Існує

безліч реалізованих проектів дистанційної освіти, які відрізняються між

собою технологіями та носіями інформації - від використання паперових

носіїв та телефонного зв’язку до організації телеконференцій через

супутники.

Дистанційне навчання, як одна з форм системи освіти, стало

розвиватися ще до появи комп'ютерної мережі Інтернет, поступово нарощуючи

комплекс використовуваних технологій. Спочатку на озброєння була узята так

називана кейс-технологія: чітко структуровані учбово-методичні матеріали

комплектувалися в спеціальний набір (“кейс”), що потім відправлявся

студенту для самостійного вивчення. Згодом паперові проспекти і підручники

були доповнені записами на магнітних носіях і CD-ROM, а для проведення

занять і читання лекцій стали застосовувати телевізійні технології. При

цьому студент усе-таки повинний був періодично відвідувати очні

консультації викладачів (тьюторів) чи інструкторів у спеціально створених

для цих цілей вилучених (регіональних) навчальних центрах.

Всесвітня павутина послужила основою для розвитку мережних

технологій поширення знань, давши в руки студентів і викладачів електронні

підручники і бібліотеки, зручні системи тестування, а також засоби

спілкування. Інтернет дозволив не тільки об'єднати усе раніше відомі

інструменти навчання, але і помітно розширити їхній перелік, зробивши

істотний вплив на інформаційну культуру в освітнім середовищем. [8], [9].

За останні десять років віртуальні форми навчання стали звичними для

більшості великих навчальних закладів усього світу. В одному тільки 1998 р.

на ці мети було витрачено 1,5 млрд. дол., а до 2005 р., за прогнозом

Інституту стандартів і технологій США (Institute of Standards and

Technology), обсяг коштів, вкладених в освітні Інтернет-послуги, досягне

46млрд.дол.

Сьогодні навчання через Інтернет все частіше розглядається не просто

як зручна форма підвищення кваліфікації, а як цілком серйозна альтернатива

традиційній освіті, що дозволяє студенту одержати глибокі знання. Нам,

видно, ще має бути по-справжньому оцінити роль сучасних технологій у зміні

форм навчання і змісту освітніх програм, але для початку зупинимося на тім,

що, власне, відбувається в цій сфері.

КЛАССИЧЕСКОЕ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование – это то, что остается,

когда мы уже забыли все, чему нас учили

Джордж Галифакс (XVIII век)

Старая парадигма образования, ориентированная преимущественно на передачу

и усвоение научных, однозначно интерпретированных знаний, сегодня вступила

в противоречие с новой парадигмой, видящей мир и человека в их целостности,

в культурном и индивидуальном измерении. Классическая школа пользуется

моделью усвоения знаний по принципу «внимание – слушание – понимание –

запоминание – воспроизведение». Она организована и действует на основании

нормативно-репрессивного принципа, подкрепляясь системой оценок по критерию

«правильно – неправильно». Природа с ее законами противопоставляется

«человеку-покорителю». Наука воспринимается как путь к точному,

законченному знанию. Классический тип мышления следует из механистической

картины мира с установкой на однозначность решения и обязательное

совпадение предполагаемого результата с результатом реальным.

Сегодня формируется новая постмодернисткая картина мира, в которой

чертами науки являются: сосуществование множества концепций,

гипотетичность, неоднозначность интерпретации результатов, метафоричность,

сближение научных и ненаучных форм познания. Научное знание

гуманитаризируется – ставит в центр внимания проблемы общества и человека

в их человеческом измерении и гуманизируется – делает установку на знание,

как на средство сохранения, воспроизводства и развития культуры, а не как

способ удовлетворения потребностей социально-производственной практики или

чистой науки. Знания становятся капиталом: капиталовложения в сферу

образования и науки дают в развитых странах больше прибыли, чем в сферу

производства. Вместо критерия «правильно – неправильно» выдвигается

критерий «полезно – эффективно – безвредно». Становится понятным, что

будущее зависит не от количества знаний, а от уровня культуры и способности

человека к ориентации в нестандартных ситуациях, или в ситуациях

стандартных, но еще ему неизвестных (которые должны быть включены в

образовательный спектр технологий поведения).

Постклассическое образование предполагает формирование у индивида умения

найти и освоить такую социально-экономическую, социально-статусную и

социально-психологическую нишу, которая позволила бы ему реализовать себя и

быть счастливым, или, как минимум, не чувствовать себя ущербным и не быть

несчастным. Главной функцией педагога становится создание условий для того,

чтобы образовательных процесс стал творчеством личности, самой

осуществляющей свое образование. Актуальной становится задача – научить

самоменеджменту образования. Ориентация образовательного процесса на

личность проявляется в его гуманизации, гуманитаризации и непрерывности

[17].

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Реформы начинаются там, где кончаются деньги

Борис Немцов

Современная философия признает множественность истины и полезность любых

теоретических и мировоззренческих позиций. Поэтому в рамках единой

образовательной парадигмы с необходимостью возникают многообразные модели

образования, реализующие единые цели в разных модификациях. Конструирование

различных моделей образования является уже теоретической реальностью.

Многие модели апробируются в инновационных учебных заведениях. Проблема же

социальных технологий реформирования образования остается практически

неразработанной.

Перенос западных моделей образования малоэффективен. Плодотворней

представляется разработка отечественных социальных технологий

реформирования образования с учетом западного опыта. Для этого требуется

переформулировать цели образования, создать теоретические модели и критерии

их эффективности и устойчивости в случае применения в массовом масштабе.

Этот первый тип технологического воздействия на образование в России

известен как путь проектной реализации идей «сверху». Такими идеями

становятся: новое содержание образования, новая модель образовательного

процесса, усиление централизации или рост элементов демократизации в

отношениях между субъектами образования.

Идея государственных стандартов образования, обязательных минимумов,

призванных создать свободное образовательное пространство для учителя и

ученика, юридически закладывает основы поливариантности содержания и форм

образовательного процесса. Принцип выбора учащимися того или иного курса,

учебного предмета дополняется принципом подбора содержания и формирования

обучения в соответствии с потребностями и способностями учащихся (а не с

принципом подбора учащихся элитных школ в соответствии с запросами педагога

или задуманного содержания обучения) [17].

СОЦИООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Для человека, который не знает, к какой гавани

он направляется, ни один ветер не будет попутным

Сенека

Мудрому ветер всегда дует в спину

Китайское изречение

Второй тип технологических изменений образования – создание социальной

образовательной среды, которая представляется как горизонтальной

структурой, так и информационной системой культуры общества,

функционирующей по принципу самоорганизации. Социообразовательная среда –

это результат выбора такого типа модернизации общества, когда образование

становится центром развития всего социума, в то время как экономические и

социальные стратегии приспосабливаются к нему.

Важнейшим фактором формирования социообразовательной среды является

система послевузовского, дополнительного и непрерывного образования.

Существенную роль должны сыграть средства массовой информации, которые

сегодня воспроизводят не культурно-образовательное, а политико-

экономическое и развлекательное информационное пространство. Иной должна

стать и стимулирующая политика государства по отношению к издательской

деятельности: производство качественной литературы профессионального и

образовательно-просветительского типа сконцентрировано в основном в

столичном регионе, а потребление ее в провинции ненамного выше нулевого

уровня [17].

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Мы судим о себе по тому, чего мы способны добиться;

другие судят о нас по тому, чего мы добились

Генри Лонгфелло

Молодой человек, вступающий в жизнь, конечно же, не может ждать, пока

«маховик реформ» раскрутится и в социообразовательную среду будут внедрены

эффективные социальные технологии реформирования образования. Выход из

создавшейся ситуации находяится в разработке и внедрении технологий

инициативного формирования образовательного пространства личности, в

которых рационально формируемая учебная среда (аудиторная, домашняя,

рабочая, в поездках, на отдыхе) включает в себя текстовые и графические

издания, видео и аудио, компьютерные и сетевые, радио и телевизионные

источники информации.

В образовательное пространство личности входят технологии адаптации и

погружения в среду обучения, технологии алгоритмического усвоения текстов и

визуализации мышления в виде карт или логических и блок-схем, технологии

активизации деятельности обоих полушарий мозга, сжатия текстов, скорописи,

формирования структурных словарей и гиперсловарей, алгоритмического

усвоения умений, развивающих тренингов, интерактивных игр, самоконтроля

знаний, выполняющие и обучающие функции. К активным формам работы, которые

обязательны к включению в индивидуальное образовательное пространство,

относятся: ситуационный анализ, операционные игры, тренинги, тесты,

составление планов, конспектов, ведение дневников, заметок, контакты с

людьми, клубная деятельность, постоянное знакомство с информационными

изданиями, прайс–листами фирм, ситуацией на книжном, компьютерном рынках.

МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает

Георг Зиммель

Под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг,

предоставляемых с помощью специализированной информационно-образовательной

среды, создаваемой для потребителя на любом расстоянии от образовательного

учреждения. Цель ДО - интеллектуальное и нравственное развитие человека,

продуктивно мыслящего, умеющего видеть и творчески решать возникающие

проблемы. ДО - это основа открытой (предоставляющей возможности всем

желающим) образовательной системы XXI века, новый тип организации учебного

процесса, базирующегося на принципе самостоятельного инициативного обучения

студента.

Стандартная среда ДО характеризуется тем, что учащиеся отдалены от

преподавателя в пространстве и/или во времени, и, тем не менее, имеют

возможность общения, активного обмена информацией, используя средства

информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций. Часть учебного

материала и взаимодействия с преподавателем осуществляются с помощью

технологий формирования внешней образовательной сред (спутниковой связи,

компьютерных телекоммуникаций, национального и кабельного телевидения,

мультимедиа, обучающих систем), другая – с помощью технологий формирования

образовательного пространства личности, предоставляющих обучаемым

возможность самим получать, обрабатывать и использовать требуемые знания.

Вместе с традиционными информационными ресурсами (монографии и учебники,

учебные и методические пособия, справочная литература, лекции, семинары,

лабораторные работы, консультации, экзамены и пр. виды «контактных»

занятий, обязательно сохраняющиеся в системе государственного

дистанционного образования), новые информационные ресурсы (базы данных и

знаний, компьютерные обучающие и контролирующие системы, видео- и

аудиозаписи, электронные библиотеки) создают уникальную распределенную

среду обучения, доступную самой широкой аудитории.

В отличие от традиционных систем, ДО позволяет построить для каждого

слушателя индивидуальную траекторию обучения и пройти ее, обращаясь к

созданной для этого внешней и внутренней информационной среде в наиболее

удобном и комфортном режиме. Отличительные черты учебного процесса ДО:

гибкость, адаптивность, модульность, экономическая эффективность,

ориентация на потребителя, опора на внешние и внутренние коммуникативные и

информационные технологии.

Сегодня существуют такие формы ДО, как двусторонние видеотелеконференции,

трансляция учебных курсов по радио и ТВ, обучение с помощью печатных

учебных материалов, видео и аудиокассет, компьютерных программ. Наиболее

распространенными являются следующие модели ДО [6]:

1. Заочное обучение экстерном для лиц, не могущих по тем или иным

причинам посещать очные учебные заведения. Ориентировано на школьные или

вузовские экзаменационные требования. Экстернат осуществляет помощь и

проведение экзаменов на получение тех или иных аттестатов и степеней.

2. Университетское обучение студентов на расстоянии (заочно или

дистанционно), а не очно (on-campus), на основе новых информационных

технологий, включая компьютерные телекоммуникации (off-campus). Студенту

предлагаются печатные пособия (рабочие учебники), аудио и видеокассеты, CD-

ROM-диски, разработанные ведущими преподавателями вуза. В последнее время

используются организационные телекоммуникационные технологии.

3. Межуниверситетское обучение. Сотрудничество нескольких

образовательных организаций в подготовке программ заочного/дистанционного

обучения позволяет сделать их профессионально более качественными и менее

дорогостоящими. Такой тип обучения предлагается в Федеральной целевой

программе 2000г. «Создание системы открытого образования в России».

4. Обучение в специально созданных для целей заочного/дистанционного

обучения образовательных учреждениях, ориентированных на разработку

мультимедийных курсов. В их компетенцию входит также оценка знаний и

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.