реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Darba speka loma uznemejdarbiba

Darba speka loma uznemejdarbiba

Kursa darbs

Darba sp?ka loma uz??m?jdarb?bas organiz??an?

R?ga 2001

Satura r?d?t?js

Ievads 3

1. Teor?tisk? da?a 4

Darba sp?ks, k? ra?o?anas resurss 4

Cilv?ku vad?bas pamatnosac?jumi 4

Person?la izv?rt??ana 5

Cilv?kresursu pl?no?ana 5

Person?la atlase 5

Person?la apm?c?ba 6

“Sabalans?ts” person?la sast?vas 7

Vad?t?ja un darbinieku savstarp?j?s attiec?bas 8

Darbinieku main?bas negat?v? ietekme 9

Motiv?cija 9

Motiv??anas veidi 9

1. Nauda 9

2. Nemonet?rais atalgojums 9

3. Bailes 9

Darba samaksas un motiv?cijas mijiedarb?ba 10

Darba samaksa organiz?cija 10

2. Apr??inu da?a 13

Secin?jumi 29

Bibliogr?fiskais saraksts 30

ievads

Pasaule main?s arvien strauj?k, nesot ne tikai jaunas iesp?jas, bet

ar? jaunus s?ncen?us. Pasaules tirgus ir k?uvis pies?tin?ts un iz??mums nav

ar? Latvija. ?odien uz??mumiem j?r??in?s ar viss?v?ko konkurenci.

T?p?c ?aj? darb? grib?tu apskat?t un izv?rt?t person?la noz?m?gumu

jebkur? uz??mum?. Kaut ar? uz??muma produkt?vs darbs ir atkar?gs no

att?st?t?m tehnolo?ij?m, tom?r cilv?ks ir tas, kas veic intelektu?lo darbu.

Vad?t?jam ir j?prot iesaist?t indiv?du komand?, lai vi?u savstarp?j?

sadarb?ba nodro?in?tu nepiecie?amo v?rt?bu rad??anu. Uz??muma person?ls ir

j?uzskata par sava veida invest?cij?m. Uz??muma veiksm?gai darb?bai

darbinieku potenci?ls un zin??anas tiek uzskat?tas par galvenajiem

pamatnoteikumiem.

Kursa darba praktiskaj? da?? analiz?ju akciju sabiedr?bas “Gai?ezers

plus” darbinieku motiv?ciju.

A/s “Gai?ezers plus” darbojas apkalpojo?? sf?r?, uz??muma darb?bas

virziens ir ??misk? t?r??ana un ve?as mazg??ana gan organiz?cij?m, gan

individu?lajiem klientiem. Sal?dzin?jum? ar citiem ??s sf?ras uz??mumiem

Latvij?, a/s “Gai?ezers plus” ir viens no liel?kajiem un vado?ajiem

uz??mumiem – uz doto br?di uz??mums ie?em pirmo vietu ve?as mazg??an? un

tre?o vietu ??miskaj? t?r??an?.

Uz??mums “Gai?ezers plus” tika dibin?ts 1993.gada janv?r? k?

Sabiedr?ba ar ierobe?otu atbild?bu, lai nodro?in?tu iedz?vot?jus un

organiz?cijas ar augstas kvalit?tes, apkalpo?anas kult?ras un m?renu cenu

servisu ??miskaj? t?r??an? un ve?as mazg??an?.

1996.gada oktobr? tika main?ta uz??m?jdarb?bas forma un nodibin?ta

akciju sabiedr?ba “Gai?ezers plus”, kur? ar kapit?la da?u ietilpst

“Norv??ijas – Latvijas Uz??m?jdarb?bas Att?st?bas fonds”. L?dz ar to tika

main?ta vad?bas strat??ija un pilnveidots mened?ments, kas ??va uz??mumam

turpm?k str?d?t konkurences apst?k?os, att?stot savas iek??j?s rezerves un

veidot uz??muma pakalpojumu servisu atbilsto?i klientu pras?b?m un v?lm?m.

Savas darb?bas laik? uz??mums ir pilnveidojis sadz?ves pakalpojumu

servisa att?st?bu, atverot jaunus pie?em?anas punktus, uzlabojot klientu

apkalpo?anas kult?ru un ?rt?bu, k? ar? piesaistot arvien jaunus klientus,

k? individu?los, t? ar? organiz?cijas un iest?des.

Liel?k? da?a a/s “Gai?ezers plus” vad?t?ju un administr?cijas

darbinieku ir profesion??i sav? nozar?. Uz??muma vad?bai ir apm?ram 20 gadu

darba pieredze vado?aj? darb? sadz?ves pakalpojumu kombin?t? “Vilnis”.

1. Teor?tisk? da?a

1.1. Darba sp?ks, k? ra?o?anas resurs.

Pats galvenais un b?tisk?kais priek?nosac?jums ir un paliek darbinieku

noz?me uz??mum?. ?odienas apst?k?os darbiniekiem vajadz?tu apzin?ties, ka

vi?i ir svar?gs faktors vis? ra?o?anas proces?. Uz??muma pe??a un pa?u

darbinieku labkl?j?ba ir atkar?ga no vi?u darba ra??guma. Tas noz?m?, ka

vad?t?jam ir j?nodro?ina darbinieku t?l?ka izgl?to?ana, pilnveido?ana. Ja

b?s ?? savstarp?j? sapratne starp darbinieku un darba dev?ju, tad tas

noteikti sekm?s uz??muma att?st?bu un l?dz ar to paaugstin?sies ekonomiskie

un soci?lie r?d?t?ji valst?.

Darba sp?ka resursu uz??mum? veido person?ls, kuru var iedal?t:

- vado?ais un kontrol?jo?ais person?ls

- kvalific?tie un nekvalific?tie str?dnieki.

Uz??mumam nepiecie?amo darbinieku skaitu, darbiniekam nepiecie?amo

kvalifik?ciju un pieredzi ietekm? vair?ki faktori

- nozare, kur? darbojas uz??mums

- uz??mum? pielietot? tehnolo?ija

- uz??muma lielums

Neviens nenoliegs, ka darba ra??gums galvenok?rt ir atkar?gs no

person?la kvalit?tes, iema??m un pieredzes. Ra?o?anas proces? tiek

izmantots dz?vais darba sp?ks, kuru darb?ba tiek m?r?ta darba stund?s. L?dz

ar to darba sp?kam ir noteikta v?rt?ba un m?s to varam apskat?t k? preci:

- darba sp?kam ir j?b?t br?vam;

- str?dniekam nedr?kst pieder?t ra?o?anas l?dzek?i

- oblig?ti j?past?v darba sp?ka tirgum;

Ja m?s uzskatam darba sp?ku k? preci, tad tai ir ar? sava v?rt?ba,

kura ir atkar?ga no intelekta l?me?a, kvalifik?cija, pieredzes, kult?ras un

daudziem citiem faktoriem:

V str?dnieka eksistences v?rt?ba – iztikas minimums 60 LS;

V pat?ri?a grozs (84 Ls);

V str?dnieka apm?c?bas v?rt?ba;

V str?dnieka ?imenes uztur??anas v?rt?ba

Visi uz??mumu vad?t?ji dom? par to, lai vi?iem b?tu vislab?kie

darbinieki - patst?v?gi, kompetenti, ar augstu atbild?bas saj?tu un daudz?m

cit?m lietder?g?m ?pa??b?m. Bet, lai t?dus darbiniekus dab?tu ir j?veic

?oti liels darbs. ?im darbam ir j?s?kas uz??muma iek?ien?. Nav noteiktu

likumu vai priek?nosac?jumu k?dam ir j?b?t ide?lam darbiniekam, jo katram

vad?t?jam ir savi priek?stati un pras?bas attiec?b? uz labu darbinieku.

Ir daudz uz??mumu, kuros person?la veido?ana beidzas ar to, ka

darbinieki ir pie?emti darb?, tie n?k uz darbu un viss ir k?rt?b?. T?da

attieksme pie nek? laba nenoved?s. Vad?t?jam j?saprot, ka person?la

veido?ana ir ilgsto?s process. Tam j?b?t aktu?lam visu uz??muma

past?v??anas laiku.

1.2. Cilv?ku vad?bas pamatnosac?jumi

Mened?ments ir uz??muma darb?bas m?r?tiec?gas virz?ba, lai, izmantojot

eso?os, k? ar? piesaistot papildus resursus, izv?l?tos optim?lo strat??iju

un taktiku un pan?ktu pl?noti rezult?tu.

Uz??muma mened?ments attiecin?ms uz:

V Iek??jo p?rvaldi;

V Ra?o?anas p?rvaldi;

V Person?la p?rvaldi.

Iek??j? p?rvalde ietver principus, metodes un funkcijas – pl?no?anu,

organiz?ciju, motiv?ciju un kontroli.

Ra?o?anas p?rvalde ietver jauna produkta ievie?anu, darb?bas procesa

tehnolo?isko, materi?lo nodro?in??anu, kvalit?tes un konkur?tsp?ju

paaugstin??anu, tirgus politikas izstr?di un ?steno?anu, uz??muma vad?bas

organizatorisk?s strukt?ras izveidi.

Person?la p?rvalde ietver person?la politikas un sist?mas izstr?di un

?steno?anu. Person?lvad?bas sist?ma ir daudzpus?ga un iek?auj vair?kas

apak?sist?mas:

Person?la lietved?ba – pie?em?ana, uzskaite, p?rvieto?ana, atbr?vo?ana,

atva?in?jumi, person?la inform??ana;

Darba apst?k?i – darba organiz?cijas psiholo?iskie aspekti, darba

ergonomik?, vides est?tika, darba dro??ba un aizsardz?ba, vides

aizsardz?ba;

Darba attiec?bas – darbinieku un grupu attiec?bu izp?te, vad?t?ju un

darbinieku attiec?bu anal?ze, darbinieku apmierin?t?ba un v?rt?jums,

konfliktu un stresu veido?anas faktoru anal?ze, darba kult?ra, ?tikas

normas;

Uz??muma organiz?cijas strukt?ra – eso??s strukt?ras izp?te, darbinieku un

strukt?rvien?bu savstarp?j? saist?ba un inform?ciju sakaru izveide;

Soci?l? infrastrukt?ra – fiziolo?isko vajadz?bu apmierin??ana, dz?vok?u

jaut?jumu, kult?ra, sports, vesel?bas apr?pe, ?rpusdarba iest?des

(b?rnud?rza, skolas, transports utt.);

Tiesiskie aspekti – uz??muma normat?vie akti, darbinieku tiesisk?

izgl?to?ana, uz??muma darb?bas tiesiskais pamats;

Motiv??ana – darba apmaksas mor?la un materi?la stimul??ana, l?dzdal?ba

uz??mu p?rvald?, karjeras iesp?jas, izgl?to?ana;

Person?la pl?no?ana – person?la vad?bas strat??ijas anal?ze, pl?no?ana,

darba tirgus izp?te, izgl?to?ana, rezerves veido?ana, person?la adapt?cija,

nov?rt??ana.

Visp?rpie?emt?s un ieteicam?s cilv?kresursu vad?bas proced?ras un sec?ba:

1. Noteikt nepiecie?am?bu p?c cilv?kresursiem.

2. Identific?t pras?bas, taj? skait?, galven?s.

3. Izstr?d?t (caurskat?t) amata aprakstus.

4. Izv?l?ties person?la mekl??anas ce?us.

5. Izv?l?ties atlases veidus.

6. Izv?l?ties masu m?dijus.

7. Sagatavot sludin?jumu.

8. Sagatavot pieteikuma dokument?ciju.

9. Izv?l?ties interv?t?jus un metodes.

10. Izskat?t sa?emtos pieteikumus.

11. Uzaicin?t atlas?tos pretendentus.

12. Uzaicin?t atk?rtoti atbilsto?os pretendentus.

13. Ieg?t papildus inform?ciju par pretendentiem.

14. Organiz?t lieti???s un / vai medic?nas p?rbaudes.

15. Analiz?t un izv?rt?t atlases rezult?tus.

16. Apstiprin?t darba pied?v?jumu.

17. Sagatavot atteikuma v?stules.

18. Veikt person?la darb? pie?em?anas proced?ru.

Atsevi??us proced?ras pas?kumus var veikt, ja main?s situ?cija vai tiek

veikti citi pas?kumi

1.3. Person?la izv?rt??ana

Viss, kas ir saist?ts ar un ap uz??mumu non?k pie viena kodola -

person?la. Cilv?ka svar?guma faktors uz??mum? tika apskat?ts analiz?jot

motiv?ciju. Latvija pa?laik ieso?o t? saucamaj? “Eirop?”, ar? attiec?b? uz

person?lu pieeja ir main?jusies. Pieaugot pras?b?m, att?stoties

tehnolo?ijai, moderniz?joties darba sist?mai, ar? likmes attiec?b? uz

person?lu ir augu?as. Person?la atlase ir d?rgs un darbietilp?gs process,

t?p?c darba dev?ju attieksme ir ?oti nopietna.

Person?la saimniec?bu ietekm? ??di faktori:

- uz??muma lielums;

- uz??muma organizatorisk? strukt?ra;

- nozare;

- uz??muma vad?bas attieksme pret darbu un

cilv?kiem;

- darbinieku kvalifik?cija.

Past?v vair?ki person?la saimniec?bas strukt?ras varianti:

- vad?t?js pats nok?rto person?la jaut?jumus, ja darbinieku skaits

nep?rsniedz 50;

- tirdzniec?bas uz??mumos ar darbinieku skaitu no 50 - 200 parasti ir

1 -2 cilv?ki, kas k?rto visus ar person?lu saist?tos jaut?jumus;

- person?la saimniec?ba k? ?t?ba noda?a (no 200 - 400 darbinieki);

- person?la saimniec?ba k? l?dzv?rt?ga uz??muma sf?ra (800 un vair?k

darbinieku).

Person?la vad?bas pien?kumi un uzdevumi:

- veikt person?llietu noform??anu;

- izstr?d?t un noform?t dokumentus;

- nodro?in?t uz??muma person?llietu uzskaiti;

- organiz?t person?la kvalifik?cijas cel?anu un apm?c?bu;

- organiz?t konkursus pretendentu atlasei;

- izmantot praks? m?sdienu person?la vad??anas metodes;

- str?d?t ar cilv?kiem;

- pilnveidoties.

1.4. Cilv?kresursu pl?no?ana

Pl?no?ana ir eso?? person?la nodro?in?juma un lietder?bas izp?te,

nepiecie?am?bas noteik?ana n?kotn?, pamatojoties uz izstr?d?to strat??iju

un cilv?kresursu iesp?j?m, person?la izmai?u un virz?bas prognoz??anu,

vajadz?go darbinieku piln?gu izmanto?anu un patur??anu.

Cilv?kresursu pl?no?anai j?notiek p?c noteiktas sh?mas, kura

pamatojas uz resursa procesa pl?smu (1.att?ls).

P?rcel?ana Nov?t??ana Virz?ba

Izgl?to?ana

Att?st?ba

Motiv??ana

Atlase un adapt?cija

Iepl??ana: Aizpl??ana:

jaunpie?emtie atlai?ana

m?c?bu kursu beidz?ji samazin??ana

aizie?ana pensij?

1.att?ls. Cilv?kresursu pl?smas process

Par svar?g?kajiem cilv?kresursu pl?no?anas aspektiem uzskat?mi:

> sistem?tiskums. Lai process neb?tu nejau?s;

> nep?rtraukt?ba, lai savlaic?gi rea??tu uz ?r?jo faktoru un iek??j?s vides

p?rmai??m, m?r?iem;

> ilgtermi?a pl?no?ana, lai process atbilstu izstr?d?t?s strat??ijas

periodiem;

> integr?cija, lai pl?no?ana iek?autos gan uz??muma kop?j? gan atsevi??u

strukt?ru pl?n?;

> kvalit?te un kvantit?te, proti, cilv?kresursu vajadz?bu noteik?ana ab?s

izteiksm?s;

> atbilst?ba resursiem, lai darbasp?ka izmaksas b?tu sabalans?tas ar

iesp?j?m, ko uz??mums var at?auties tagad un n?kotn?.

1.5. Person?la atlase

Amata apraksta sast?d??ana, nepiecie?am?bas izzi?o?ana, pirmreiz?ja

kandid?tu atlase, atbilsto?? darbinieka pamata izv?le, l?guma nosl?g?ana ir

atlases pamata proced?ras.

Atlase ir sare???ta, darbietilp?ga un b?tiska cilv?kresursu vad?bas

procesa sast?vda?a. Atlases proces? ietilpst divas puses – darba dev?js un

darba ??m?js. Darba dev?ja m?r?is ir ieg?t piem?rot?ko darbinieku, kura

kvalifik?cija un prasme nodro?in?tu konkr?t? uz??muma funkcion??anu kopum?.

Bez atbilsto??m profesion?l?m zin??an?m un prasm?m, darba dev?jam j?apzina

cilv?ka iesp?jam? r?c?ba, vi?a sp?jas, dot?bas un vajadz?bas.

Viens no galvenajiem un atbild?g?kajiem uzdevumiem person?la

saimniec?b? ir person?la atlase, jo tie b?s cilv?ki, kas veidos ?o

saimniec?bu un ar kuriem b?s j?str?d?.

Uz??mumi sav? darb? pielieto visda??d?k?s person?la atlases metodes.

Tie var b?t gan testi un anketas, ko gan vair?k pielieto ?rzemju uz??mumi,

kur potenci?los darbiniekus pak?auj vispus?gai psiholo?iskai anal?zei.

Latvij?, es dom?ju, ka izplat?t?kais veids k? ieg?t jaunus darbiniekus ir

ar pazi?u starpniec?bu, un p?d?j? laik? ar? ar sludin?jumu pal?dz?bu.

Mekl?jot augsti kvalific?tus darbiniekus ir j?r??in?s ar to, ka vi?am jau

ir stabils darbs ar labu atalgojumu. Pa?laik Latvij? pozit?va ir t?

tendence, ka ir paaugstin?jies vecuma cenzs. Tagad tiek nov?rt?ti ar?

jaunie darbinieki, jo vi?u galvenais trumpis ir laba, m?sdienu pras?b?m

atbilsto?a izgl?t?ba, ener?ija, jauns cilv?ks uz??mum? var b?t ar? jaunu,

rado?u intere?u ?ener?t?js. Vad?t?jam ir j?saprot, cik svar?gi ir jaunam

cilv?kam pal?dz?t iek?auties kolekt?v?, j?rada visi nosac?jumi, lai jaunais

darbinieks justos gaid?ts, dro?s, t? vi?? sp?s atrais?ties, piln?b?

par?d?t savas darba sp?jas un prasmes. Uz??muma vad?t?jam ir j?b?t

ieinteres?tam ar? savu eso?o darbinieku izaugsm? un att?st?b?, jo savu

darbinieku izgl?to?ana ir l?t?ka nek? jaunu darbinieku mekl??ana. Vienm?r

ir j?atceras, ka labi darbinieki ir tie, kuri veicin?s firmas izaugsmi un

konkur?tsp?ju.

1.6. Person?la apm?c?ba

Person?la izgl?to?an? past?v simptomi, kuri liecina par nepiecie?am?bu

izgl?to?anas procesu aktiviz?t. Tie ir:

> person?la pastiprin?ta main?ba;

> apmaksas izdevu palielin??ana;

> negad?jumu skaita pieaugums;

> discipl?nas pazemin??an?s;

> klientu s?dz?bas, reklam?cijas

> darba ra??guma pazemin??an?s;

> saslimst?bas palielin??an?s;

> paredz?tas iek??jas p?rmai?as (strukt?ra, uzdevumi utt.);

> notiek p?rcel?ana cit? darb?;

> tiek noteiktas rezerves;

> notiek ?r?jo faktoru izmai?as (likumdo?ana, tehnolo?ija utt.).

Savu person?lu s?kam veidot jau tad, kad apzin?mies k?di speci?listi

mums ir nepiecie?ami un kad izv?lamies darbiniekus, kas liecina par to, ka

uz??mums att?st?s. Pie?emot darb? jaunus darbiniekus, ir ?oti svar?gi

nek??d?ties un izdar?t pareizo izv?li. Ir j??em v?r? ne tikai profesion?l?

kvalifik?cija, bet ar? person?bas iez?mes un cilv?ka priek?stati par

v?rt?b?m.

Form?la kvalifik?cija, ko ieg?stam skol?s, cilv?kam, uzs?kot darba

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.