реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Конституційний суд України

Конституційний суд України

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу

“Конституційний суд України”

КИЇВ-2001

План

Вступ

1. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

2. Порядок формування Конституційного Суду і його склад.

3. Функції і повноваження Конституційного Суду.

4. Порядок діяльності Конституційного Суду і прорцедури розгляду ним

справ.

Висновки

Література

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для

радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі.

Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу,

виконавчу і судову, виникли нові інститути, властиві суверенній

демократичній правовій державі, зокрема, інститути Президента України,

конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін. Почалось становлення

сучасного українського парламентаризму й правосуддя, цілісної системи

органів виконавчої влади.

Поряд із змінами в організації держави й суспільства та завдяки їм,

відбулися зміни у правовій системі України. З перших років незалежності

було прийнято значну кількість принципово нових законодавчих актів України

замість колишніх союзних законів і підзаконних актів та істотно оновлено

чимало чинних законів. Конституція України 1996 р. створила основу нової

системи права України, всіх її галузей і насамперед такої галузі, як

конституційне право України. Прийняті на основі Конституції в розвиток її

положень нові законодавчі акти, сприяли становленню більшості основних

інститутів конституційного права, насамперед — державного і суспільного

ладу, прав та свобод людини і громадянина, форм безпосередньої демократії,

державної влади й місцевого самоврядування та ін.

Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її

поділу: на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три види державної влади є

самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, встановленої

Конституцією і законами України. Існування судової влади поруч із

законодавчою і виконавчою є ознакою демократичної держави.

Особливе, відокремлене місце від судової системи має Конституційний

Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який

відрізняється від судів загальної і спеціальної компетенції порядком

утворення, складом, специфікою судового провадження та його процедурою,

особливістю юридичної сили та обов'язковості рішень Конституційного Суду, а

також строком призначення на посаду. Конституційний Суд України є судовим

органом конституційного контролю, що самостійно і незалежно здійснює судову

владу за допомогою конституційного судочинства.

Проблеми конституційного контролю виявилися у сфері підвищеної

наукової уваги. Протягом декількох останніх років по цій темі переведено

багато робіт, що відображають зарубіжний досвід, проведено порівняльно-

правові дослідження, надруковано роботи з аналізом вітчизняного досвіду

конституційного контролю і нагляду. Така активність цілком обгрунтована:

цей інститут є найважливішим елементом побудови правової держави, і в

сучасній Україні, він став найбільш значним його втіленням.

Інститут конституційного правосуддя існує в переважній більшості

сучасних країн. Це пов'язано, зокрема, з тим, що загальновизнаною стала

ідея правової держави, однією з визначальних рис якої є верховенство права

і його головного джерела — конституції. Верховенство конституції означає

підпорядкованість їй як усіх інших джерел права, так і усіх гілок влади, у

тому числі і законодавчої. Світовий досвід підтверджує, що найбільш

ефективною правовою гарантією верховенства конституції є судовий

конституційний контроль.

Конституційний контроль відноситься до числа ефективних засобів

забезпечення верховенства конституційних розпоряджень, що є головним

атрибутом будь-якої демократичної держави. Основне призначення

конституційного контролю складається насамперед у виявленні правових актів

і дій державних органів чи посадових осіб, що суперечать конституційним

розпорядженням, а також у вживанні заходів по усуненню виявлених відхилень.

Практично конституційний контроль виник там і тоді, де і коли почали

з'являтися закони, іменовані конституціями. Як і інші закони, конституції

мали потребу в гарантіях їхнього реального виконання усіма в умовах

конкретних держав.

Традиційно виділяють дві системи конституційного правосуддя:

американську і європейську. За американської системи конституційність

законів та інших правових актів перевіряють суди загальної юрисдикції.

Найбільшого поширення ця система набула в країнах загального права, і має

два різновиди:

. В одних країнах конституційний контроль здійснюється усіма

судами загальної юрисдикції, тобто будь-який суд може вирішити

питання про конституційність нормативного акта;

. в інших країнах конституційний контроль здійснює лише Верховний

Суд.

Головна відмінність європейської системи від американської полягає у

тому, що конституційне правосуддя в цих країнах виділено із загального

правосуддя.

Згідно з Конституцією України (ст. 124), судочинство здійснюється

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Конституція

України (ст. 147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган

конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного Суду є

гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави

на всій території України.

Конституційний Суд як спеціалізований орган конституційної юрисдикції

має як спільні, так і відмінні риси від судів загальної юрисдикції.

Діяльність конституційних судів здійснюється в певних процесуальних формах,

що зближує їх з судами загальної юрисдикції. Спільними для них є більшість

принципів судочинства. Закон про Конституційний Суд України (ст. 4)

передбачає, що діяльність Конституційного Суду грунтується на принципах

верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів,

гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обгрунтованості

прийнятих ним рішень. Відрізняються конституційні суди від судів загальної

юрисдикції за способом їх формування, складом і, головним чином, за

характером справ, які вони вирішують. Предметом розгляду конституційних

судів є конституційні питання.

Незалежно від формального визначення правової природи конституційних

судів, сама назва цих органів свідчить про те, що вони розглядаються як

особливі органи правосуддя. Конституція України виділяє норми про

Конституційний Суд України в окремий розділ. Цим підкреслюється значення

Конституційного Суду як спеціального органу конституційної юрисдикції.

Конституційне правосуддя, незалежно від організаційних форм його

здійснення, вирішує завдання захисту Конституції: забезпечення її

верховенства, принципу розподілу влади, захист прав і свобод людини і

громадянина.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який

на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж

роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом

останніх двадцяти років та володіє державною мовою. Судді Конституційного

Суду не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати

представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності,

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану

роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів. Це має

важливе політичне значення, тому що при зміні політичного курсу утруднює

можливість відповідним політичним силам в своїх інтересах збільшувати

кількість членів Конституційного Суду, оскільки для цього потрібно буде

внести зміни до Конституції.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без

права бути призначеним на повторний строк.

Конституція України (ст. 148) визначає такий порядок формування

Конституційного Суду України: Президент України, Верховна Рада України та

з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

Формування органів конституційного правосуддя різними гілками влади має на

меті забезпечити їх незалежність і попередити можливість підпорядкування

одній з них.

Попередньо Президент України проводить консультаціі з Прем'єр-

міністром та Міністром юстиції щодо кандидатур на посади суддів

Консгитуційного Суду. Приначеною на посаду судді Конституційного Суду

вважаться особа, про призначення якої видано Указ Президента України,

скріплений підписами Прем'єр-міністра та Міністра юстиції.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним

голосуванням шляхом подання бюлетенів. Призначеними на посади суддів

Конституційного Суду вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість

голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від

конституційного складу Верховної Ради України.

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим

голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає

кандидатури на посади суддів Конституційного Суду для включення в бюлетені

для таємного голосування. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду

вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав

більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду відповідно

Президент України, Верховна Рада України у місячний строк, а з'їзд суддів

України у тримісячний строк призначають іншу особу на цю посаду.

Голова Конституційного Суду обирається на спеціальному пленарному

засіданні Конституційного Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише

на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з

будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.

Обрання Голови Конституційного Суду самими членами Конституційного Суду є

додатковою гарантією незалежності Конституційного Суду від інших гілок

влади.

Судді Конституційного Суду при здійсненні своїх повноважень є

незалежними і підкоряються лише Конституції України та керуються Законом

про Конституційний Суд України, іншими законами України, крім тих законів

або їх окремих положень, що є предметом розгляду Конституційного Суду

України.

Особа судді Конституційного Суду України є недоторканною. Суддя

Конституційного Суду не може бути затриманий чи заарештований без згоди

Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку суду. Судді

Конституційного Суду не несуть юридичної відповідальності за результати

голосування або висловлювання у Конституційному Суді та в його колегіях, за

винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті

рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.

Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі:

закінчення строку призначення; досягнення суддею шістдесятип'ятирічного

віку; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення суддею вимог Закону про заборону політичної діяльності та

виконання іншої оплачуваної роботи; порушення суддею присяги; набрання

законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його

громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним

бажанням.

Основними функціями Конституційного Суду України є вирішення питання

про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і

офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Згідно з Конституцією України (ст. 150, 151), Законом про

Конституційний Суд України (ст. 13) до повноважень Конституційного Суду

належить прийняття рішень і дача висновків у справах щодо:

. конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів

України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим;

. відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам

України або тим міжнародним договорам, що вносяться до Верховної

Ради для надання згоди на їх обов'язковість;

. додержання конституційної процедури розслідування і розгляду

справи про усунення Президента України з поста в порядку

імпічменту;

. офіційного тлумачення Конституції та законів України.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо

законності актів органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання,

віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для прийняття Конституційним Судом рішення щодо

неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є їх

невідповідність Конституції України; порушення встановленої Конституцією

України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;

перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

З питань своїх повноважень Конституційний Суд приймає рішення й

висновки. Рішення Конституційний Суд приймає за результатами розгляду справ

щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради, актів

Президента, актів Кабінету Міністрів, правових актів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим. Закони, інші правові акти або їх окремі

положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення

Конституційним Судом рішення про їх неконституційність. Матеріальна чи

моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що

визнані неконституційними, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Висновки Конституційний Суд дає у справах з питань офіційного

тлумачення Конституції та законів України; про відповідність Конституції

України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів,

що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх обов'язковість; щодо

додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Рішення і висновки Конституційного Суду підписуються не пізніше семи

днів після прийняття рішення, дачі висновку і офіційно оприлюднюються

наступного робочого дня після їх підписання.

Рішення і висновки Конституційного Суду рівною мірою є обов'язковими

до виконання. У разі необхідності Конституційний Суд може визначити у

своєму рішенні, висновку порядок і строки їх реалізації, а також покласти

на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання

рішення, додержання висновку. Невиконання рішень та недодержання висновків

Конституційного Суду тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

Важливе значення має питання про те, з якого моменту втрачає чинність

нормативний акт, визнаний органом конституційного правосуддя

неконституційним. По-перше, з певної дати в майбутньому, вказаному в

рішенні органу конституційної юрисдикції. По-друге, з моменту прийняття

рішення органом конституційного правосуддя; такий порядок закріплений

Конституцією України (ст. 152) і чинним законом про Конституційний Суд

Страницы: 1, 2© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.