реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Основні напрямки зовнішньої політики України

Основні напрямки зовнішньої політики України

2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила “Основні напрямки

зовнішньої політики України”. Цей документ визначає базові національні

інтереси України і завдання її зовнішньої політики, містить засади, на яких

реалізується зовнішньополітична діяльність нашої держави.

В документі, зокрема, зазначається, що з огляду на його геополітичне

становище, історичний досвід, культурні традиції, багаті природні ресурси,

потужний економічний, науково-технічний та інтелектуальний потенціал,

Україна має всі можливості стати спливовую світовою державою, виконувати

значну роль в забеспеченні політико-економічної стабільності в Європі.

Зовнішня політика України спрямовується на виконання таких найголовніших

завдань:

. утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави;

. забеспечення стабільності міжнародного становища України;

. збереження територіальної цілістності держави та недоторканості її

кордонів;

. включення національного господарства у світову економічну систему для

його повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу;

. захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за

кордоном, створення умов для підтримання контактів з зарубіжними

українцями і віхідцями з України, надання їм допомоги згідно з

міжнародним правом;

. поширення в світі образу України як надійного і передбачуваного

партнера.

Засади, на яких наша держава реалізує свою зовнішню політику, базуються

на дотриманні загальновизначних норм і принципів міжнародного права,

статуту ООН, Хельсінського Заключного акту, Паризької хартії для нової

Європи та інших документів НБСЄ.

Україна здійснює відкриту зовнішню політику і прагне до співробітництва з

усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав

чи груп держав.

Вона розбудовує свої двосторонні та багатосторонні відносини з іншими

державами та міжнародними організаціями на основі принципів добровільності,

взаємодопомоги, рівноправності, взаємовигоди, невтручання у внутрішні

справи.

Україна, наголошується в документі, не є ворогом жодної держави. Вона

беззастережно засуджує війну як знаряддя національної політики,

додержується принципу незастосування сили та загрози силою і прагне

вирішувати будь-які міжнародні спори виключно мирними засобами. Ми не

висуваємо жодних териториальних претензій до своїх сусідів, так само, як і

не визначаємо жодних териториальних претензій до себе.

В сучасних умовах, підкреслюється в документі, додержання прав людини не

є лише внутрішньою спавою окремих держав.

Україна додержується принципу неподільності міжнародного миру і

міжнародної безпеки і вважає, що загроза національній безпеці будь-якої

держави становить загрозу загальній безпеці і миру у всьому світі. В своїй

зовнішній політиці вона обстоює підхід “безпека для себе – через безпеку

для всіх”.

Наша держава керується принципом примату права в зовнішній політиці,

визначаючи пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами

внутрішньодержавного права. Її неодмінний принцип – сумлінне використання

всіх своїх міжнародних зобов'язань. Належним чином ратіфіковані договори

Україна вважає частиною свого внутрішнього права.

У своїй зовнішній політиці Україна спирається на фундаментальні

загальнолюдські цінності і засуджує практику подвійних стандартів в

міждержавних стосунках.

Україна виступає проти присутності збройних сил інших держав на

українській території, а також проти розміщення іноземних військ на

територіях інших держав без ясно висловленої згоди цих держав, крім

випадків застосування міжнародних санкцій відповідно до статуту ООН.

Згідно з вимогами міжнародного права, Україна здійснює неозброєні

примусові санкційні заходи у випадках міжнародних правопорушень, які

завдають їй шкоду.

Україна застосовує свої Збройні Сили у випадках актів збройної агресії

проти неї та будь-яких інших збройних зазіхань на її териториальну

цілістність та недоторканність державних кордонів або на виконання своїх

міжнародних зобов’язань.

Україна вважає себе, на рівні з усіма колишніми радянськими республіками,

правонаступницею Союзу РСР і не визнає будь-яких переваг і винятків з цього

принципу для жодної з держав-правонаступниць без належним чином оформленої

згоди свіх цих держав.

Головними сферами зовнішньополітичної діяльності України є розвиток

двосторонніх міждержавних відносин, розширення участі в європейському

регіональному співробітництві, співробітництво в рамках Співдружності

незалежних держав, членство в ООН та інших універсальних міжнародних

організаціях. Пріоритетними напрямами двосторонніх відносин України є

активний розвиток стосунків з такими групами держав: західні держави –

члени ЄС та НАТО, географічно близькі держави, країни Азії, Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, Африки та Латинської Америки.

З прикордонними державами, говориться в документі, Україна має на меті

укласти повномаштабні договори про добросусідство і співробітництво, в тому

числі для остаточного підтвердження існуючих державних кордонів, створення

атмосфери взаємної довіри та поваги, розбудови дружніх і взаємовигідних

партнерських відносин у всіх галузях. В цьому контексті кожна прикордонна

держава є стратегічним партнером України.

В “Основних напрямках зовнішньої політики Украіни” звертається особлива

увага на те, що у звя’зку з особливостями історичного розвитку і специфікою

геополітичного і геоекономічного положення України домінантною двосторонніх

відносин з прикордоними державами є українсько-російські відносини. Для

України вони є стосунками “особливого партнерства”, оскільки від їхнього

характеру значною мірою залежатиме доля прогресивного демократичного

розвитку як України, так і Російської Федерації, стабільність в Європі і в

усьому світі. Продіючи будь-яким територіальним претензіям чи спробам

втручання у свої внутрішні справи, Україна вживатиме всіх заходів для

переведення стосунків з Росією в русло справжнього добросусідства,

взаємоповаги і партнерства. В цьому контексті надзвичайно важливе завдання

полягає в активізації діяльності, спрямованої на усвідомлення обома

сторонами безперспективності і згубності курсу на конфронтацію в украінсько-

російських відносинах.

Розбудова стосунків з західноєвропейськими державами, говориться в

документі, створить умови для віднвлення давніх політичних, економічних,

культурних, духовних зв’язків України з європейською цивілізацією,

прикорення демократизації, проведення ринкових реформ та оздоровлення

національної економіки. Таке співробітництво стане надійним підгрунтям для

розширення участі України в європейських структурах та майбутнього

інтегрування її господарства до загальноєвропейського і світового

економічного простору. В цьому контексті особливе значення для України

мають відновини із Сполученими Штатами Америки.

Географічно близькі держави разом з деякими прикордонними країнами є

своєрідним мостом між Україною та заходом Європи. Україна розвиватиме з

ними повномасштабні дружні відносини. Таке співробітництво розширюватиме

смугу стабільності і миру навколо України, сприятиме її утвердженню як

впливової європейської держави, торуватиме шляхи до широких політичних ,

економічних, культурних, наукових, гуманітарних стосунків з Центральною,

Північно-Східною Європою. Розгалужені і стабільні стосунки України з

географічно близькими державами є необхідною умовою повноцінного

інтегрування України у сім’ю європейських народів, її активної участі в

регіональному і субрегіональному співробітництві.

В документі зазначається, що Україна розвиватиме двосторонні відносини з

азиатськими, африканськими, латиноамериканськими державами, а також

країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Окреслюючи основні напрямкирегіонального співробітництва України в

Європі, документ перераховує такі пріоритети в цій галузі: діяльність у

рамках Наради з безпеки і співробитництва в Європі (НБСЄ), участь в Раді

Північноатлантичного співробитництва та Північноатлантичної асамблеї,

розвиток контактів з Радою Європи та іншими європейськими структурами.

Україна розвиватиме свою зовнішньополітичну активність і на

субрегіональних напрямках, зокрема у Черноморському економічному

співробітництві та Дунайській комісії, налагоджуватиме широкі контакти на

Середземноморському напрямку, дотримуватиметься курсу на включення в

співробітництво в рамках Центральноєвропейської ініціативи, прагнутиме

підтримувати тісні контакти з Вишеградською групою, Північною Радою, та

Радою держав Балтійського моря, розвиватиме співробітництво у межах

Карпатського єврорегіону.

В документі підкреслюється, що перспективною метою української зовнішньої

політики є членство України в Європейських Співтовариствах, а також інших

західноєвропейських або загальноєвропейських структурах.

Україна, як одна із засновниць Співдружності незалежних держав, розвиває

співробітництво з країнами – учасницями СНД відповідно положень угоди про

Співдружність незалежних держав із Застереженнями до неї, зробленими

Верховною Радою України.

Україна виступає за розвиток найширших торговельно-економічних та інших

зв’язків між країнами СНД на засадах суверенного партнерства,

рівноправності і взаємовигоди.Вона відстоюватиме позиції збалансованої

господарської діяльності в рамках СНД як необхідного етапу на шляху

спровадження цивілізованих форм розвитку інтеграційних процесів. Визнаючи

потребу тісної економічної взаємодії в рамках СНД, Україна виходитиме з

того, що нагальною потребою сучасного етапу є перегляд старих і перехід до

нових форм інтеграції, кі б сприяли якнайшвидшому входженню України та

інших заінтересованих країн СНД в европейську і світову економічну систему.

Україна, говориться в документі, уникатиме участі в інституціоналізації

форм міждержавного співробітництва в рамках СНД, здатних перетворити

Співдружність в наддержавну структуру федеративного чи конфедеративного

характеру.

Україна підтверджує свій намір стати в майбутньому без’ядерною державою.

Скорочення та знищення ядерної зброї, яка розташована на її території,

Україна пов’язує з наданням їй ядерними державами та світовим

співтовариством надійних гарантій національної безпеки.

Одночасно з пошуками міжнародних гарантій своєї безпеки, говориться в

документі, Україна дбає про розбудову власниз Збройних Сил відповідно до

принципу необхідної оборонної достатності. Військова доктрина України має

оборонний характер і передбачає створення армії, озброєної сучасними видами

зброї та налагодженням військово-політичного співробітництва з іншими,

насамперед, сусідними державами та міжнародними огранізаціями, зокрема,

НАТО та ЗЄС.

Ефективне здійснення зовнішньої політики, говориться в документі, вимагає

наявності механізму її правового, фінансового, матеріального та кадгового

забезпечення, розгалуженої інфраструктури зарубіжних органів зовнішних

зносин.

Під керивництвом Президента України практична реалізація

зовнішньополітичної діяльності забеспечується Кабінетом Міністрів України і

здійснюється Міністерством закордонних справ, іншими центральними огранами

державної виконавчої влади на основі Конституції і законів України.

В той же день Верховною Радою України ухвалено відповідну Постанову, яка

зобов’язує Кабінет Міністрів, Мінестерство закордонних справ, дипломатичні

і консульські представництва за кордоном, інші міністерства та відомства,

які беруть участь в реалізації зовнішньополітичного курсу, керуватися в

роботі “Основни напрямками зовнішньої політики України”.© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.