реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Запорожская ТПП | Юридический клуб | Новости | О Палате | Запорожский

регион

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Зовнішньоекономічну діяльність.

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 29, ст. 377 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 960-12 від 16.04.91, ВВР 1991, N 29, ст.

378 )

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2139-12 від 19.02.92, ВВР 1992,

N 20, ст.276 N 3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N 68/95-ВР від

15.02.95, ВВР 1995, N 11, ст. 66 N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, N 13,

ст. 85 N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 90 N 90/95-ВР від

14.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 93 N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98, ВВР,

1999, N 7, ст.49

Постановами ВР N 2330-12 від 12.05.92, ВВР 1992, N 31, ст.442 N 2489-12 від

23.06.92, ВВР 1992, N 36, ст.534 Декретами N 6-92 від 09.12.92, ВВР 1993, N

5, ст.33 - втратив чинність на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94, ВВР

1994, N 20, ст.120 N 6-93 від 12.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.109 N 4-93 від

11.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.107 N 15-93 від 19.02.93, ВВР 1993, N 17,

ст.184 N 25-93 від 17.03.93, ВВР 1993, N 19, ст.209 )

( У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична

Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Міністрів Української РСР",

"Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР", "Державне

управління митного контролю Української РСР" та "судовому або арбітражному"

в усіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів

України", "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України",

"Державна митна служба України" та "судовому" у відповідних відмінках

згідно із Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 ) Верховна Рада

України, виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України ( 888-

09 ) , Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону

України "Про економічну самостійність Української РСР" ( 142-12 ) та

загальновизнаних міжнародних норм і правил, враховуючи, що однією з засад

реалізації державного суверенітету України є її самостійність при

здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин, беручи до уваги

зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних угод, договорів з

республіками Союзу РСР та інших угод в рамках Союзу РСР, бажаючи всебічного

розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі,

маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів

зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю,

економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в

галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі

будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, разрахункових,

кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг,

прийняла Закон про нижченаведене:

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значені:

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних

документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності

суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності,

обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим

нормативам.

( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 90/95-ВР від 14.03.95 )

Валютні кошти - валютні цінності:

- іноземна валюта готівкою,

- платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати,

акредитиви та інші) в іноземній валюті,

- цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в

іноземній валюті,

- золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а

також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких

виражено у золоті, дорогоцінні камені;

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька,

пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що

виступають у формі товару;

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною,

нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке

заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару; ( Абзац

дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської

діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без

вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт

товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж

іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України

товарів, що були раніше імпортовані на територію України; ( Абзац десятий

статті 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж

України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг,

робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою

одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської

діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території

України, так і за її межами;

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох

або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних

контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних

прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;

Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій

формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних

суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих

товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для

власного споживання установами та організаціями України, розташованими за

її межами;

( Абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від

22.12.98 )

Іноземна валюта:

- валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці,

монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території

відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з

обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу,

- платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних

розрахункових одиницях,

- кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових

одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які

знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на

території України та за її межами;

Іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що

вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні в

результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний

ефект;

Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської

діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце

проживання за межами України та республік Союзу РСР;

Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються по товару

(товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари)

експортується або з яких він (вони) імпортується;

Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах)

з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він

(вони) імпортується;

Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який

дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію

України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних

чи вартісних одиницях;

Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару

(товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може

експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись;

Квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару

(товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або

антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом

установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних

одиницях виміру;

( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно із Законом N 335-XIV (

335-14 ) від 22.12.98 )

Квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару

(товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або

компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом

установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних

одиницях виміру;

( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згідно із Законом N 335-XIV (

335-14 ) від 22.12.98 )

Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару

(товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних

заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку

та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру; (

Статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно із Законом N 335-XIV (

335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія антидемпінгова - належним чином оформлене право на імпорт в

Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є

об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів; (

Статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмим згідно із Законом N 335-XIV (

335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія компенсаційна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну

протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом

антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів; ( Статтю 1

доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно із Законом N 335-XIV ( 335-14 )

від 22.12.98 )

Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну

протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом

спеціального розслідування та/або спеціальних заходів; ( Статтю 1 доповнено

абзацом тридцятим згідно із Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару

протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням

його загального обсягу;

Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по

певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом

періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);

Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт

(імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з

метою інвестицій та кредитування;

Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і

видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом

зовнішньоекономічної діяльності на період не менший ніж той, що є

необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.

Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та

митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності

органів митного контролю України;

Міжнародна кооперація - взаємодія двох або більше суб'єктів господарської

діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється

спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої

продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної

продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що

використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих

технологічних стадіях (функціях) науково-дослідних робіт, виробництва та

реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності;

Момент здійснення експортного (імпортного) контракту - момент, на який

здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення

векселів (тратт) або укладення кредитних угод;

Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного

кордону України або республік Союзу РСР або переходу права власності на

зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до

покупця;

Моральна шкода - шкода, яку заподіяно особистим немайновим правам суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або може призвести до

збитків, що мають матеріальне вираження;

Обмежувальна ділова практика - здійснення індивідуальних або колективних

заходів, спрямованих на обмеження конкуренції та монополізацію виробництва,

розподілу, обміну, споживання товарів і одержання надприбутків;

Переказ валютних коштів за межі України - переказ грошових (валютних)

коштів на користь (на рахунок) іноземного суб'єкта господарської діяльності

або у банківсько-кредитну установу, що не є суб'єктом господарської

діяльності України;

Попередні імпортні депозити - внесення суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності на безпроцентні рахунки у банках, які обслуговують їх на

території України, на період від моменту набрання договорами (контрактами),

що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що

поставляються згідно із зазначеними договорами (контрактами), через митний

кордон України та республік Союзу РСР або передачі товарів іноземними

суб'єктами господарської діяльності на території України, грошових коштів у

валюті договору (контракту) в сумі, визначеній у встановлених процентах до

вартості відповідного договору (контракту);

Постійне місцезнаходження - місцезнаходження офіційно зареєстрованого

головного органу управління (контори) суб'єкта господарської

(зовнішньоекономічної) діяльності;

Постійне місце проживання - місце проживання на території якої-небудь

держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця

проживання на території інших держав і має намір проживати на території

цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання

певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією

особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом);

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або

особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської

діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні

повноваження;

Спеціальна економічна зона - територія, в межах якої відповідним законом

України встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської

діяльності та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України;

Спільна підприємницька (господарська) діяльність - діяльність, що базується

на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та

іноземними суб'єктами господарської діяльності і на спільному розподілі

результатів та ризиків від її здійснення;

Спільні підприємства - підприємства, які базуються на спільному капіталі

суб'єктів господарської діяльності України та суб'єктів господарської

діяльності інших республік Союзу РСР або іноземних суб'єктів господарської

діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів

та ризиків;

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної

власності та інші немайнові права призначені для продажу (оплатної

передачі);

Товарна група - група однорідних товарів за гармонізованою системою опису

та кодування товарів;

Транзит товарів - переміщення товарів, вироблених за межами України, через

територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній

території;

Упущена вигода - доход або прибуток, який міг би одержати суб'єкт

зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної

операції і який він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від

нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку можна

обгрунтувати.

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України та іноземні суб'єкти

господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

керуються такими принципами:

Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності, що полягає у:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.