реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

Shura19@yandex.ru

Контрольна робота

з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність”

Виконала:

Перевірив:

РІВНЕ – 2004

Вступ

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в

Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і

послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову

інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з

одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, - з

іншого.

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних

підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається,

насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і

ліберальності її законодавства. Україна в даному разі не є винятком. У

зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування

різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на

взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її

межами і ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної Діяльності. Саме так

це сформульовано в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність". З

його прийняттям зовнішньоекономічна Діяльність в Україні вперше одержала

правовий статус. Цей закон є нормативно-правовим актом, в якому

пропонується визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності, її

суб'єктів, їхніх прав і свобод; встановлюються принципи здійснення та

організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності.

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на

зовнішній ринок, до зростання міжнародних зв’язків і взаємо переплетення

національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя.

Зовнішньоекономічна діяльність пов'язана з проведенням різними

господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. У Законі

України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (стаття 1), прийнятому 16

квітня 1991 p., зазначено, що: "Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів

господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської

діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за

її межами". Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два

види ділових операцій: операції українських суб'єктів господарювання за

межами України та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в

Україні.

1. Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності”.

Відповідно до чинного законодавства України суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні є:

V фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без

громадянства, що мають цивільну правоздатність і дієздатність

відповідно до законів України і постійно мешкають на її території;

V юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне

місцезнаходження яких - на її території;

V об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є

юридичними особами відповідно до законів України, але які мають

постійне місцезнаходження на території України і яким законами

України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

V структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності, іноземних

суб'єктів господарської діяльності, що не є юридичними особами

відповідно до законодавства України (філії, відділення і та ін.),

але мають постійне місцезнаходження на території України;

V інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами

України, в тому числі держава в особі її органів, органів

місцевого самоврядування в особі створених ними

зовнішньоекономічних організацій, що беруть участь у господарській

діяльності на території України.

Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених)

видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. З

урахуванням основної вимоги - відсутність прямої або непрямої заборони на

той чи інший вид діяльності - сьогодні більш-менш ефективно в Україні

здійснюються:

> експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

> надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг

іноземним суб'єктам господарської діяльності;

> наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича,

навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами

господарської діяльності;

> навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі;

> міжнародні фінансові операції та операції т цінними паперами

у випадках, передбачених законами України;

> кредитні та розрахункові операції між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами

господарської діяльності;

> створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

банківських, кредитних і страхових установ за межами

України; створення іноземними суб'єктами господарської

діяльності зазначених установ на території України у

випадках, передбачених її законом;

> спільна підприємницька діяльність між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними

суб'єктами господарської діяльності, що включає створення

спільних підприємств різних видів і форм, проведення

спільних господарських операцій і спільне володіння майном

як на території України, так і за її межами;

> підприємницька діяльність на території України, пов'язана з

наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та

інших нематеріальних об'єктів власності з боку суб'єктів

господарської діяльності;

> аналогічна діяльність за межами України;

> організація і здійснення діяльності в сфері проведення

виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів,

семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на

комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності;

> організація і здійснення оптової, консигнаційної і

роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту

у випадках, передбачених законодавством України;

> товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність,

побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності;

> орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності;

> операції із придбання, продажу та обміну валюти на валютних

аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному

ринку;

> роботи на контрактній основі фізичних осіб з України з

іноземними суб'єктами господарської діяльності як на

території України, так і за її межами;

> робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі

із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на

території України, так і за її межами та інші не заборонені

законодавством України види зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо ж іноземець прибув в Україну на певний строк для працевлаштування,

то варто керуватися "Тимчасовим положенням про умови і порядок оформлення

іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні", затвердженим

наказом міністра праці України № 27 від 5 травня 1993 р. Відповідно до

цього положення праця іноземців може бути використана тільки при наявності

дозволів на працевлаштування, якщо інше не встановлюють закони України або

міжнародні договори. Такий дозвіл не потрібен для керівників спільних

підприємств та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на

території України, а також представникам іноземного морського (річкового)

флоту та закордонних авіакомпаній, що обслуговують їх на території України.

Для співробітників представництв іноземних суб'єктів господарювання,

офіційно зареєстрованих в Україні, Міністерством економіки та з питань

європейської інтеграції видається дозвіл на підставі оформлених належним

чином службових карток співробітників представництв та посвідчення про

реєстрацію представництва.

Крім заборони на втручання державних органів у зовнішньоекономічну

діяльність її суб'єктів, у випадках, не передбачених чинним законодавством,

аналізованих як обмеження права на здійснення зовнішньоекономічної

діяльності, встановлений цілий ряд інших гарантій останньої. Зокрема,

суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що одержав від цієї діяльності у

власність засоби, майно, майнові й немайнові права та інші результати, має

право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за власним бажанням.

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника в будь-

якій платній і безплатній формі без його згоди забороняється, крім

випадків, передбачених законодавством України.

Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності виникає у фізичної

особи з моменту придбання нею громадянської дієздатності, порядок, терміни

та інші умови виникнення якої регулюються законодавством України, в першу

чергу Цивільним кодексом. Фізичні особи, що мають постійне місце проживання

на території України, мають відповідне право, якщо вони зареєстровані як

підприємці відповідно до Закону України "Про підприємництво". Фізичні

особи, що не мають такого права, набувають його, якщо вони є суб'єктами

господарської діяльності за законами держави, в якій вони мають постійне

місце проживання або громадянами якої вони є.

Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

відповідно до їхніх установчих документів із моменту набуття ними статусу

юридичної особи.

Зовнішньоекономічна діяльність може протікати в різни видах і формах.

Рівні зовнішньоекономічної діяльності бувають такими:

. макроекономічний (державний рівень);

. мікроекономічний (міжфірменний - ТНК).

Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для

подолання проблем індустріалізації. Число угруповань у країнах, що

розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може служити

МЕРКОСУР (1991 рік - Асунсьонскоа угода) до складу якого входять Аргентина,

Бразилія, Парагвай і Уругвай. Цілями угруповання є - зниження бюджетного

дефіциту, подолання кризи.

Перешкоди на шляху взаємо обміну та співпраці країн, що розвиваються:

1.Країни, що інтегруються, слабко доповнюють економіки один одного, що

стримує процес інтеграції;

2.Звідси випливає, що необхідні структурні зміни;

3.Не розвинута інфраструктура;

4.Розходження рівнів і потенціалів розвитку;

5.Політична нестабільність.

Міжнародна зовнішньоекономічна діяльність – це об’єктивний процес

обміну та зближення країн світу, їхніх суб’єктів у всіх сферах людського

життя на основі спільності загальнолюдських інтересів. Міжнародні стосунки

включають міжнародну економічну, політичну, культурну інтеграцію та обмін.

Міжнародна економічна інтеграція – характеризується взаємним сплетінням

економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у

взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

Міжнародна економічна інтеграція означає: співробітництво між

національними господарствами різних країн, ліквідацією бар’єрів у торгівлі

між країнами, зближення ринків кожної з країн з метою створення єдиного

спільного ринку.

Форми зовнішньоекономічної діяльності.

У своєму розвитку міжнародна економічна діяльність проходить ряд

етапів, кожен з яких передбачає більш широку інтеграцію і має свої

особливості.

Зона вільної торгівлі – це пільгова зона регіонального типу, у межах

якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна

торгівля країн-учасниць.(Зона вільної торгівлі промисловими товарами в

Європі).

Митний союз – це спільна митна територія країн з повною ліквідацією мит

у взаємних відносинах і з єдиним митним тарифом по відношенню до інших

країн.

Метою митного союзу є: полегшити взаємну торгівлю країн-учасниць, і в

той же час, не створювати додаткових перешкод у торгівлі з третіми

країнами.

Спільний ринок – це об’єднання національних ринків декількох країн в

єдиний великий ринок з вільним переміщенням в його межах капіталів,

товарів, послуг і робочої сили. У процесі вирішення знаходяться такі

питання, як: повне узгодження економічної політики і т.д., вирівнювання

економічних показників.

Економічний союз – це об’єднання національних економік декількох країн

на основі митного союзу, спільного ринку, уніфікації фінансових систем і

проведення спільної валютної політики.

1. Економічний союз - виникає на етапі високого економічного розвитку.

Проводиться погоджена (чи навіть єдина) економічна політика і на цій основі

йде зняття всіх перешкод. Створюються міждержавні (наддержавні) органи.

Йдуть великі економічні перетворення у всіх країнах-учасницях.

2. Валютний союз - форма економічного союзу й одночасно велика складова

економічного союзу. Характерними рисами валютного союзу є:

- погоджене (спільне) плавання національних валют;

- установлення за згодою фіксованих валютних курсів, що цілеспрямовано

підтримуються Центробанками країн-учасниць;

- створення єдиної регіональної валюти;

- формування єдиного регіонального банку, що є емісійним центром цієї

міжнародної валютної одиниці.

Цілі і значення зовнішньоекономічної діяльності:

1. Досягнення найбільш високої ефективності виробництва.

2. Можливість регулювання соціально-економічних процесів на

регіональному рівні.

3.Насичення ринку товарами.

4.Забезпечення економічної і політичної консолідації та міжнародної

воєнної безпеки.

Наслідки й ефективність міжнародної економічної інтеграції для

економічного розвитку країн-учасниць.

Переваги:

. Збільшення розмірів ринку - ефект від масштабів виробництва (для країн з

малою ємністю національного ринку), на цій основі необхідність визначення

оптимального розміру підприємства.

. Зростає конкуренція між країнами.

. Забезпечення кращих умов торгівлі.

. Розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури.

. Поширення передової технології.

Негативні наслідки:

. Для більш відсталих країн це приводить до відтоку ресурсів (факторів

виробництва), йде перерозподіл на користь більш сильних партнерів.

. Олігопольна змова між ТНК країн-учасниць, що приводить до підвищення цін.

. Ефект утрат від збільшення масштабів виробництва при дуже сильної

концентрації.

Процеси економічної інтеграції неоднозначні. Спостерігається підвищення

Страницы: 1, 2© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.