реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Підприємництво

Підприємництво

Підприємництво

Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше,

визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм

і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По-

друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає промислові

(фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські,

торгові та інші підприємства.

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик

діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та

заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому

суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і

соціальними функціями підприємства в економічній системі а саме функціями

товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах,

послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого

суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його

правовою основою.

Порядок створення діяльності, реорганізації та ліквідації окремих

організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими

актами України.

У разі, коли цей порядок спеціальним законодавством не встановлено,

підприємець своїм статутом.

Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства

приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства.

Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну

сукупність економічниїх, організаційних і юридичних ознак, за якими

кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих о ознак,

систематизованих статтею 1 Закон/ «Про підприємства в Україні»,

уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності

і галузей народного господарства.

Закон визначає, що підприємство є основною організаційною ланкою народного

господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство) як

організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто

організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують

свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою

одержання прибутку. Визначення основна ланка, з одного боку, відмежовує

підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу

домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств,

так званих тіньових структур тощо), а з іншого, — від суб'єктів

господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань

підприємств, фінансових посередницьких інститутів, органів управління

економікою.

Закон також визначає, що підприємство — це господарюючий суб'єкт. Суть

визначення господарюючий суб'єкт полягає в тому, що підприємство є

товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі

(промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як

господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та

комерційну діяльність. Термін господарюючий говорить, що підприємства

належать до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну

від неприбуткових організацій — релігійних, об'єднань громадян тощо).

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом. Самостійність у

прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов

діяльності підприємства як товаровиробника. Юридичний аспект даного

визначення полягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї

господарської діяльності «має право власної ініціативи приймати будь-які

рішення, що не суперечать законодавству України» (ст. 27 Закону «Про

підприємства в Україні»).

Нарешті, підприємство — це статутний господарюючий суб'єкт. Статут

підприємства як локальний акт господарського законодавства нормативне

визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від

яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також визначає межі

спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. Це один з

найважливіших правових актів підприємства, тому стаття 9 Закону «Про

підприємства в Україні» спеці-ально зазначає обов'язкові і альтернативні

пункти, які включаються до статуту підприємства.

Підприємство має необхідне для господарюючого суб'єкта майно — основні і

оборотні кошти, інші цінності, якими воно володіє, користується і

розпоряджається на певному правовому титулі (на праві власності або

повного господарського відання). Це майно юридичне відмежоване, як

правило, від майна власника підприємства і закріплене за підприємством як

суб'єктом права. Основні і оборотні кошти знаходяться на самостійному

бухгалтерському балансі, гроші — на розрахунковому рахунку підприємства в

банку.

Підприємство є самостійним суб'єктом права. З одного боку, закон визначає

його компетенцію (права та обов'язки) як господарюючого суб'єкта, з

другого — зазначає, що підприємство є юридичною особою, яка не має у

своєму складі інших юридичних осіб (стаття 1 Закону «Про підприємства в

Україні»). Цим підприємство суттєво відрізняється від об'єднань

підприємств (господарських об'єднань), до складу яких входять юридичні

особи.

Як господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи підприємство починає

діяти від дня його державної реєстрації.

Таким чином, підприємство — це самостійна господарська організація,

створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення

господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі

(продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка діє на підставі

статуту, користується правами і виконує обов'язки щодо своєї діяльності, є

юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в

банках.

Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як

організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них вживається

для класифікації підприємств за певними ознаками.

Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію

підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст. 2 Закону «Про

власність», та від способів розмежування в підприємствах окремих форм

власності і управління майном. Юридичне значення цього полягає в

урахуванні в законодавстві, тобто в Законі «Про підприємства в Україні» і

спеціальних законах, особливостей правового становища підприємств окремих

видів.

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право

присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору

організаційної форми підприємства ви значаються як державні, колективні,

приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані).

Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму

підприємства, заснованого на державній власності. Визначення державне

вказує, що дане підприємство має особливості правового становища порівняно

з недержавними підприємствами. ЦІ особливості обумовлені способом

відмежування функцій власника від функцій управління майном в державному

підприємстві. Саме державне підприємство як майновий комплекс є об'єктом

права державної власності. Підприємству як (суб'єкту права це майно

належить на праві повного господарського відання. Дане право вужче, ніж

право власності. Обсяг його залежить від цільового призначення

відповідного майна. Державне підприємство володіє, користується і

розпоряджається цим майном, «вчиняючи щодо нього будь-які дії, що гне

суперечать закону та цілям діяльності підприємства», тобто його статуту.

Оскільки державне підприємство є суб'єктом права повного господарського

відання майном, а не (суб'єктом права власності, щодо державних

підприємств діє спеціальна категорія — правовий режим майна державних

підприємств (ст. 37 Закону «Про власність»). Вона означає, що державні

підприємства керуються спеціальними правилами заснування, утворення їх

майна при заснуванні, визначення цілей і предмета діяльності (статути

затверджують і контролюють уповноважені органи), управління майном,

розподілу прибутку тощо.

Видів колективних підприємств стільки ж, скільки суб'єктів права

колективної власності названо в статті 20 Закону «Про власність»:

колективні підприємства (наприклад, підприємство, приватизоване трудовим

колективом державного підприємства і не перетворене в інший вид;

колективне сільськогосподарське підприємство); акціонерне або інше

статутне господарське товариство (ст. ст. 25, 26 Закону «Про власність»);

виробничий кооператив (ст. 24 Закону «Про власність»); підприємство

громадської організації (наприклад, профспілкове — ст. 28 Закону «Про

власність»); підприємство релігійної організації (ст. 29 Закону «Про

власність»);

підприємство, створене господарським об'єднанням (ст. 27 Закону «Про

власність»).

Специфічним видом колективного підприємства є також орендне підприємство

(ст. 22 Закону «Про власність»).

Приватне підприємство — це організаційно-правова форма підприємства,

заснованого на приватній власності однієї і більше фізичних осіб.

Визначення приватне, крім форми власності, виражає головну особливість

правового становища підприємства цієї організаційної форми. Згідно із

законодавством України власник у даному разі водночас є і підприємцем,

тобто власність і управління майном у приватному підприємстві не

розмежовуються.

Відповідно до суб'єктів права приватної власності, визначених Законом

«Про власність», можна назвати три види приватних підприємств:

— індивідуальне приватне підприємство, засноване на приватній власності і

праці однієї фізичної особи (підприємство однієї особи);

— сімейне приватне підприємство, засноване на приватній власності та праці

громадян, що проживають спільно як члени однієї сім'ї (наприклад, сімейним

підприємством може бути селянське (фермерське) господарство);

— приватне підприємство з правом найму робочої сили засноване на

приватній власності окремого громадянина України, який використовує

найману працю.

Якщо приватне підприємство має не одного, а кількох власників (наприклад,

сімейне), його майно є спільною сумісною власністю. Інша, тобто часткова

спільна власність, повинна бути встановлена письмовою угодою власників

майна (ст. 18 Закону «Про власність»).

Спільне підприємство — це організаційна форма підприємства, заснованого

за законами України на базі об'єднання майна різних форм власності (так

звана змішана форма власності).' Спільні підприємства, як правило, мають

форму господарських товариств, тобто є суб'єктами права колективної

власності.

Засновниками спільних підприємств можуть бути юридичні особи і громадяни

України, інших держав. Залежно від цього є два види спільних підприємств:

а) звичайні (національні) спільні підприємства; б) спільні підприємства з

іноземними інвестиціями.

Спільне підприємство з іноземними інвестиціями — це підприємство будь-

якої організаційно-правової форми, створене за законами України, якщо в

його статутному фонді протягом календарного року є кваліфікаційна іноземна

інвестиція (тобто іноземна інвестиція, що становить не менше 20 відсотків

статутного капіталу і при цьому не може бути менше суми, еквівалентної

залежно від виду інвестиції 50 тисячам доларів США, 100 тисячам, 500

тисячам чи 1 млн. доларів США). Правове становище і діяльність таких

підприємств, крім Закону «Про підприємства в Україні», регулюється

Декретом Кабінету міністрів України від 20 травня 1993 р. «Про режим

іноземного інвестування» та Законом України від 16 квітня 1991 р. «Про

зовнішньоекономічну діяльність».

Іноземне підприємство — це організаційно-правова форма підприємства з

місцезнаходженням в Україні, створеного як суб'єкт права згідно із

законодавством іноземної держави, майно якого повністю є у власності

іноземних громадян, юридичних осіб або держави.

Визначення іноземне (іноземна власність) означає, що підприємство

підпорядковується різним юрисдикціям. Порядок створення і внутрішньої

діяльності іноземного підприємства регулюється законодавством країни, якій

воно належить. Законодавство України не регулює цих відносин. Разом з тим

умови реєстрації та діяльності іноземного підприємства в Україні

регулюються українським законодавством, тобто на іноземні підприємства

загалом поширюється національний правовий режим господарської діяльності.

Крім форм і видів законодавець застосовує для класифікації підприємств

поняття категорії (ст. 2 Закону «Про підприємства в Україні»).

Категорія означає техніко-економічну (не юридичну) класифікацію усіх

підприємств усіх організаційно-правових форм за кількістю працівників. За

цією ознакою розрізняються малі та інші (середні, великі) підприємства.

Створення підприємства.

Термін створення являє собою правове поняття господарського права. Це

поняття включає врегульовані правом умови фактичного виникнення та

легітимації підприємства в статусі правового господарюючого суб'єкта,

суб'єкта права.

Виходячи з того, що в економіці України створюються і функціонують

підприємства різних організаційно-правових форм, господарське законодавство

визначає загальні і спеціальні умови їх створення. Загальні умови

поширюються на всі форми підприємств. Вони визначені Законом «Про

підприємства в Україні» (ст. 5), Законом «Про підприємництво» (ст. 6) та

Цивільним кодексом, який регулює загальні умови створення юридичної особи,

в тому числі — і підприємства. Спеціальні умови створення підприємств

визначені законами про їх окремі види.

Як правове поняття створення включає визначення засновників, їх

засновницької компетенції, порядку діяльності щодо створення підприємства.

Засновником є особа, що має право створити у встановленому порядку

підприємство (організацію) як юридичну особу. За Законом «Про власність»

(ст. ст. 6, 33) і Законом «Про підприємства в Україні» (ст. 5) таким правом

наділені безпосередньо власники засобів виробництва та іншого майна та

уповноважені власником (власниками) органи, тобто фізичні і юридичні особи,

що мають засновницьку право- і дієздатність. Отже, тут діє загальний

принцип, згідно з яким, засновниками (співзасновниками) можуть бути

«фізичні і юридичні особи, крім випадків, передбачених законодавчими актами

України».

Уповноважені органи, які можуть бути засновниками підприємств, визначає

власник. Щодо підприємств загальнодержавної власності — це підвідомчі

Кабінету міністрів України органи державної виконавчої влади, інші

центральні відомства. Вони приймають рішення про створення підприємств

державної власності, затверджують статути і контролюють їх дотримання,

укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, контролюють

ефективність використання закріпленого за підприємствами майна, його

збереження Це загальне правило. В окремих випадках (наприклад, щодо

підприємств будівельного комплексу) зазначені функції і повноваження

Кабінет міністрів України делегує господарським об'єднанням: коропораці-ям,

концернам тощо. Щодо підприємств комунальної власності уповноваженими

органами з засновницькими правами є виконкоми обласних і міських Рад,

місцеві державні адміністрації та уповноважені ними органи.

Засновники реалізують засновницькі права шляхом обрання організаційної

форми підприємства; визначення цілей і предмета його діяльності; прийняття

рішення про його створення; затвердження в установленому порядку статуту;

передачі безоплатно на баланс підприємства основних фондів та обігових

коштів; формування органів управління, визначення у статуті меж їх

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.