реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Проектування електричної мережі

Проектування електричної мережі

Завдання

Розрахувати та проаналізувати основні техніко-економічні показники ПЕМ, а також визначити основне направлення на зниження витрат та собівартості передачі електроенергії. Географічне розташування пунктів та джерела живлення, а також данні про споживачів електричної енергії вибираємо з таблиці 1.


Таблиця 1. Варіанти вихідних даних для розрахунку

Розташування навантажень і електростанції

Потужність навантажень, МВт

Масштаб

1 см\1 км

А

Б

В

Г

ЕС

А

Б

В

Г

51

к-3

г-8

д-3

и-6

е-0

25

15

11

21

1–8


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АБВ


ГБД


В

ЕСЖ
ЗИ

Г

КА
Л
Рисунок 1 – Розміщення пунктів споживання електроенергії


Вступ


Електроенергетика є базовою галуззю економіки України, від надійного і сталого функціонування якої значною мірою залежать темпи виходу України із скрутного економічного становища та енергетична безпека держави.

Електроенергетична галузь функціонує в особливих умовах. Процес постійного і безперервного в часі збалансування виробництва і споживання електроенергії забезпечується єдиним диспетчерським управлінням об'єднаною енергетичною системою України.

Тому у даній курсовій роботі я буду проектувати електричну мережу із врахуванням цих факторів.

Енергетичне виробництво пов'язане із такими процесами як виробництво енергії, її розподіл і споживання.

Сучасні електропостачальні системи промислових підприємств, міст, сільського господарства і транспорту повинні відповідати рівню розвитку технологій, обсягу споживання електричної енергії, забезпечувати показники якості електроенергії та відповідну до вимог споживача надійність за максимальної економічної ефективності. Практично на стадії проектування об'єкта в електропостачальну систему потрібно закладати такі технічні вирішення, які забезпечили б виконання згаданих умов. Завдання ускладнюється тим, що з часом попередні умови можуть змінюватись як в частині значень електричних навантажень, територіальному їх розташуванні, так і з боку енергосистеми, сторонніх споживачів тощо. До того ж деякі вихідні дані можуть бути задані з певним наближенням або просто відсутні. Тому розроблена електропостачальна система повинна бути досить універсальною і легко адаптуватись до деякої варіації вихідних умов з можливістю її подальшого розвитку.

Звідси випливають основні вимоги до електропостачальних систем, а отже й до їх проектування:

1.Максимальна економічна ефективність, з якою можна було б всі фактори врахувати в економічному еквіваленті, тобто кількісно. Оскільки це неможливо, існують інші вимоги.

2.Забезпечення показників якості електроенергії відповідно до чинних стандартів.

3.Надійність системи відповідно до категорії електроприймачів за надійністю електропостачання.

4.Простота та наочність схем, що забезпечує підвищення надійності експлуатації.

5.Гнучкість електропостачальної системи.

6.Придатність до розширення або реконструкції.

7.Максимальна електро-, пожежо – та вибухобезпека під час експлуатації.

8.Застосовування найсучасніших способів каналізації електроенергії, силових елементів та елементної бази захисту, автоматики, керування тощо.

Електроенергетика – інфраструктурна галузь, і від того, як вона функціонуватиме, залежать не лише економічні показники, від цього залежить життя і здоров’я населення країни, можливості суспільства нормально жити та працювати.

Останнім часом зроблено досить багато для реформування галузі електроенергетики. Деякі заходи вже дали свої результати, а деякі – ще ні. Тому перед державою стоїть ще ціла низка проблем, які вона має вирішувати як самостійно, так і з залученням неурядових організацій.
1. Вибір схеми електричної мережі


При виконанні даного розділу курсової роботи необхідно скласти два найбільш раціональні варіанти схем електропостачання району. З них, на основі попередніх розрахунків і критеріїв порівняльної економічної ефективності, ми виберемо найбільш економічний варіант. На рисунку 1 приведені 2 варіанти схем електричної мережі.


Рисунок 1.1 – Схеми електричної мережіПроведемо техніко-економічне порівняння.

Для вибраних варіантів визначаються перетоки потужності на участках електричної мережі. Результати розрахунків заносяться у таблицю 1.1.

Визначимо довжини ділянок мережі за формулою:


Lij =1,1·mL··lij (км) (1.1)


де lij – довжина на карті між вузлами (см);

mL – масштаб (км/см);

1,1 – коефіцієнт нелінійності траси.

Результати розрахунків заносимо до таблиці 1.1.

Наприклад, для лінії ЕС-В (першого варіанту схеми):       

LЕС-В = 1,1·mL ·lij =1,1·8·3,2 = 28,16 (км)

Розрахунок потужності на головних ділянках проводимо за формулою:


SЕС1 =,                                            (1.2)


де S i – повна потужність i -того навантаження на шляху від ЕС1 до ЕС2,

L i2 – довжини ланок від i -того вузла до ЕС2;

L S – сума довжин ланок замкненої мережі.

Розрахунок першого варіанту схеми:

SспА = 25 + j15,49 (МВА);

SспБ = 15 + j9,3 (МВА);

SспВ = 11 + j5,33 (МВА);

SспГ = 21 + j10,17 (МВА).

Потокорозподіл на ділянках лінії (2-га схема):

Іншу схему розрахуємо аналогічно, а результати зведемо до таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Перетоки потужності по ділянках мережі

№сх.

Ділянка мер.

Довж.

Pділ, МВт

Qділ, МВАр

Sділ, МВА


ЕС-В

28,16

26,000

14,624

29,869


ЕС-А

44

46,000

25,664

52,745

І

Б-В

44,88

15,000

9,296

17,647


А-Г

28,16

21,000

10,171

23,333


ЕС-В

28,16

72,000

40,288

82,614


Б-В

44,88

61,000

34,961

70,392

ІІ

Б-Г

47,52

46,000

25,664

52,745


А-Г

28,16

25,000

15,494

29,412


По величині повної потужності у відповідності з економічними інтервалами потужності (таблиця 7.10 [3]) вибираємо марки проводів та клас номінальної напруги для ділянок мережі. За результатами вибору заповнюємо таблицю 1.2.

Економічно доцільна напруга залежить від багатьох чинників: потужності, навантажень, їхньої відстані від джерела живлення, розташування щодо один одного, обраної конфігурації електричної мережі, засобів регулювання напруги і т.д.

Напругу вибираємо виходячи з попереднього розподілу потужності в елементах мережі, протяжності ділянок мережі і відповідно до формули Іларіонова, що дає задовільні результати для ліній будь-якої довжини і переданої потужності.,                  (1.3)


де lij – довжина ділянки мережі, км;

Pij – активна потужність ділянки ланцюга.

Розрахуємо напругу ділянки ЕС-В першого варіанту:

Отже приймаємо за номінальну напругу цієї лінії 110 кВ. Інші результати розрахунку заносимо до таблиці 1.2.

Переріз проводу вибираємо за методом економічних інтервалів за перетоками потужностей в лініях.

Отже, відповідно таблиці 2.1 [9], обираємо лінії електропередач з наступними параметрами:

-              номінальна напруга – 110 кВ;

-              тип опор – одно ланцюгові та дволанцюгові;

-              матеріал опор – залізобетон;

-              район ожеледі – IV;

-              марка та переріз проводу;

Для всіх інших ліній електропередач розрахунок виконуємо аналогічно.

Ірозр = a1×aТ×IS / nл,                   (1.4)


де a1 – коефіцієнт, який враховує зміну навантаження лінії за роками її експлуатації;

aТ – коефіцієнт, що враховує число годин використання максимального навантаження лінії Тнб;

IS(5) – сумарний струм, відповідний до максимального навантаження лінії;

– кількість ланцюгів лінії.

Результати розрахунку представлені в таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 – Вибір проводів для ділянок електричної мережі та номінальної напруги

№ схеми

Кількість ланцюгів

Ділянка мережі по схемі

Sділ, МВА

Марка проводу

Напруга за формулою Іларіонова, кВ

Струм,

АРозрахунковий струм, А


Uном,

кВ

1

2

ЕС-В

29,869

АС120/19

93,696

156,773

106,998

110

2

ЕС-А

52,745

АС185/29

123,361

276,840

188,943

110

2

Б-В

17,647

АС95/16

74,994

92,623

63,215

110

2

А-Г

23,333

АС120/19

85,497

122,468

83,585

110

2

2

ЕС-В

82,614

АС240/32

138,042

433,613

295,941

110

2

Б-В

70,392

АС240/32

138,509

369,463

252,159

110

2

Б-Г

52,745

АС185/29

124,159

276,840

188,943

110


2

А-Г

29,412

АС120/19

92,153

154,372

105,359

110

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.