реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Міністерство освіти України

Київський Державний Економічний Університет

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Курсова робота

на тему :

“ Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності “

 

 

 

 

 

 

                                                                             Виконав : студент 7 групи

                                                                                            3 курсу ФЕФ 

                                                                                                      Вертелецький Д.Б.

                                                    Науковий керівник : Чирва Н. В.

 

 

 

 

 

 

К и ї в      1 9 9 6

П л а н

 

 

Вступ .

 

Розділ  1   Фінансове  регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ;                   

 

    1. 1   Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності .

 

                       1.1.1    Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

                                  на Україні.

                         1.1.2    Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 

                      1.1. 3    Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного                

                                 збору  у  зовнішньоекономічній  діяльності  на Україні.

                         1.1.4   Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з

                                 іноземними  інвестиціями     

                  

   1. 2   Кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

 

           1.2.1  Особливості кредитування  зовнішньоторгівельних операцій

                        1.2.2  Основні законодавчі  положення про кредитування                        

                                зовнішньоекономічної   діяльності в Україні

 

               1. 3  Страхування зовнішньоекономічної діяльності .

 

Розділ  2   Основні форми міжнародних розрахунків  ;            

                   2.1    Відкритий рахунок ;

                   2.2    Банківський перевод ;

                   2. 2    Акредитив ;

 

                     2.1.1     Сутність акредитивних операцій та основні форми акредитива.

                     2.1.2     Застосування акредитива як механізму фінансування.

 

                  2. 2    Інкасо ;

 

Висновки

 

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

Вступ .

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері  фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях  досягенння благоприємних умов розвитку  як сфери зовнішньоекономічної діяльності , так і  економіки країни вцілому .

Фінансовий механізм включає види , форми , методи фінансових відносин та способи їх кількісного визначення . Кількісні параметри та способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансового механізму  зовнішньоекономічної діяльності .  Так неодноразово змінювались ставки податків , способи розподілення прибутку та ін .

Чітко працюючий , ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як для держави вцілому , так і для суб’єктів підприємницької діяльності , бо він  формує  обличча  держави у зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами  та  надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал .

Для більш глибокого розуміння фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати на теріторії України .

Отже суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є :

а )  фізичні особи , які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на теріторії України ;

б ) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України , в тому числі  юридичні особи , майно та/або капітал яких   є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності ;

в ) об’єднання фізичних , юридичних , фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України , але які мають постійне місце знаходження на теріторії України і яким за законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність ;

г ) структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законами України ( філії , відділення тощо ) , але  мають постійне місце знаходження на теріторії України .

д ) спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності , зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України .

е ) інші суб’єкти господарської діяльності  , предбачені законами України ;

Україна в особі її органів , місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовніщньоекономічних організацій , які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності на теріторії України , а також інші держави , які беруть беруть участь у господарській діяльності на теріторії України діють як юридичні особи згідно з законів України .

До видів зовнішньоекономічної діяльності , які здійснюють в Україні  суб’єкти цієї діяльності , належать :

а ) експорт , імпорт товарів , капіталів , робочої сили ;

б )  надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг  іноземним суб’єктам господарської діяльності , що не заборонені законами України ; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України ;

в ) кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності ;

г ) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках предбачених законами України ;

д ) кредитні та розрахункові операції  між суб’єктами зовнішньоекономічної       діяльності  та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення  суб’єктами зовнішньоекономічної       діяльності  банківських кредитних та страхових установ за межами України ; створення зазначених установ іноземними суб’єктами господарської діяльності  на теріторії України у випадках передбачених законами України ;

е ) спільна підприемницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної       діяльності  та іноземними суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ;

ж )підприємницька діяльність на теріторії України  пов’язана з наданням ліцензій , патентів , ноу-хау , торгівельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності та анологічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної       діяльності за межами України ;

з )  організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок , аукціонів , торгів , конференцій симпозиумів , семінарів та інших подібних заходів , що здійснюються на комерційній основі , за участю суб’єктів зовнішньоекономічної       діяльності ; організація та здійснення оптової , консигнаційної та роздрібної торгівлі на теріторії України за іноземну валюту у предбачених законами України випадках;

и ) діяльність  побудована на формах зустрічної торгівлі між між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності  та іноземними суб’єктами господарської діяльності ;

к ) орендні , в тому числі лізінгові , операції між між суб’єктами зовнішньоекономічної       діяльності  та іноземними суб’єктами господарської діяльності ;

л )  операції по придбанню , продажу та обміну валюти на валютнх аукціонах , валютних біржах та міжбанківському валютному ринку ;

м ) роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ; роботи на контрактній основі іноземних фізичних осіб  суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності як на теріторії України так і за її межами ;

н ) інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законами України .

 

Розділ  1       Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяль- 

                      ності в Україні.

 

             1.1    Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

 

                      1.1.1  Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної            

                                 діяльності    на Україні.

           

Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами :

· Україна самостійно встановлює  і скасовує податки і пільги для суб”єктів зовнішньоекономічної діяльності України ;

· Ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною радою України за поданням Ради Міністрів України ;

· Рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення та підтримання  самоокупності   та самофінансування суб’єктів зовнішньоеко­номічної діяльності  та з метою  бездефіцитності платіжного балансу  України ;

· Забороняється встановлювати податки крім тих, що встановлені Верхов­ною Радою  України ;

· Ставки податків є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності  та визначаються  за товарною ознакою : для одного товару  діє єдина ставка податку ;

·  Заохочення експорту продукції

Податкові пільги згідно з законами України надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності , які відповідають таким критеріям :

· експорт перевищує імпорт за фінансовий рік

· обсяг експорту становить не  меньше 5 % від обсягу реалізованих за фінан­совий рік товарів  .

· стабільна реалізація науових а наукоємких товарів , а також товарів в яих часта доданої вартості становить не меньше 30 %

Зазначеним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності надаються пильги по строках амортизації основних виробничих фондів  у вигляді :

·      норм прискореної  амортизації основних виробничих фондів , що використову­ються для виробництва експортних товарів

·      пільгових норм амортизації основних  фондів , створених за рахунок  нових інвестицій , що використовуються для виробництва експортних товарів.

·      норм амортизації на імпортне обладнання  , яке використовується для вироб­ництва експортних товарів , не меньших ніж ті , що встановлені в країні поход­ження такого обладнання.

Зазначені пільги застосовуються Міністерством  зовнішньоекономічних зв’язків України за поданням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності . Прицьому Міністерство  зовнішньоекономічних зв’язків приймає відповідне рішення , яке є обов’язковим для державних фінансових та податкових органів України.

 

1.1.2    Мито , як податковий інструмент  регулювання експорту  імпорту країни.

 

Мито є непрямим податком , що стягується з товарів , які переміщуються через митний кордон країни , тобто ввозяться , вивозяться або прямують транзитом . Введення мита може мати на меті декілька цілей серед яких фіскальні , економічні , політичні .  На відміну від інших податків стігнення мита переслідує не стільки фіскальні цілі ( формування доходної частини бюджету )  ,  митна політика здебільшого спрямована на формування раціональної структури експорту-імпорту в умовах відсутності прямого втручання держави у цю сферу . Введення мита може мати на меті здійснення економічного тиску на відповідні держави чи надання їм режиму найбільшого сприяння з політичних мотивів .

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.