реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Управління активами і пасивами підприємства

Управління активами і пасивами підприємства

ЗМІСТ


Вступ

1.                Загальні основи управління активами і пасивами на підприємстві

1.1           Економічна сутність та класифікація активів підприємства

1.2           Економічна сутність та класифікація пасивів підприємства

1.3           Сутність і завдання управління активами і капіталом

2.                Методологічні основи управління активами підприємства

2.1           Принципи формування операційних активів

2.2           Управління оборотними активам

2.3           Управління необоротними активами

3.                Методологічні основи управління пасивами підприємства

3.1           Принципи формування капіталу створюваного підприємства

3.2           Управління власним капіталом підприємства

3.3           Управління позиковим капіталом підприємства

4.                Фінансовий аналіз холдингової компанiї "АвтоКрАЗ" у формi вiдкритого акцiонерного товариства

4.1           Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати

4.2           Факторний аналіз результату операційної діяльності підприємства

4.3           Фінансово – коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства

4.4           Визначення типу фінансової стійкості підприємства

4.5           Визначення операційного та операційно - фінансового циклу підприємств

4.6           Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


В сучасних кризових умовах на перший план виходить оптимізація діяльності підприємства. Одним з основних елементів такої оптимізації є удосконалення управління активами (майном) і пасивами (капіталом) підприємства. Отже ефективне управління забезпечить виживання і процвітання підприємства на ринку, що є завжди актуальним.

Метою дослідження є детальний аналіз економічної сутності, класифікації, складу активів і пасивів підприємства, розгляд основних методів управління ними.

Об’єкт дослідження – сучасні методи управління активами і пасивами підприємства.

Предмет дослідження – економічні та фінансові відносини, щов виникають під час формування і управління активами і пасивами підприємства.

Завданнями дослідження, які поставлені та вирішені для досягнення мети роботи є :

1.                Досліджено поняття і економічна суть активів і пасивів;

2.                Розглянуто класифікацію цих елементів ;

3.                Визначено основні методи управління активами підприємства;

4.                Досліджено основі методики формування і управління пасивами підприємства;

5.                На основі звітності холдингової компанiї "АвтоКрАЗ" у формi вiдкритого акцiонерного товариства за 2008 проведено фінансовий аналізу його діяльності.1. Загальні основи управління активами і пасивами на підприємстві

1.1 Економічна сутність та класифікація активів підприємства


Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. [1]

Згідно ПСБО 2 Баланс і активи підприємства поділяються на обортні та необоротні активи.

Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу, чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл- це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення господарської діяльності та отримання коштів від реалізації вирообленої з них прдукції або товарів і послуг.

У балансі активи підприємства розміщені у трьох розділах:

I розділ- необоротні активи;

II розділ – оборотні активи;

III розділ- витрати майбтніх періодів.

До необоротніх активів належать: нематеріальні активи; незавершене будівництво; основні засоби; довгострокові фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; інші необоротні активи.

До оборотних активів належать: запаси (виробничі запаси, тварининаи вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво, готова продукція, товари); векселі одержані; дебіторська заборгованість за товари, роботи, поступи 9 чиста реалізацйна вартість, первісна вартість, резерв сумнівних боргів); дебіторська заборгованість за розрахунками ( з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти та їх еквіваленти ( в національній валюті, в іноземній валюті); інші оборотні активи. [2]

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. [1]


Таблиця 1.1 Класифікація активів підприємства [3,с.41]


В складі оборотних активів підприємства виділяють наступні їх елементи:

- виробничі запаси сировини і напівфабрикатів;

- запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів;

- об’єм незавершеного виробництва;

- запаси готової продукції, призначеної для реалізації;

- поточна дебіторська заборгованість;

- грошові кошти в національній валюті;

- грошові кошти в іноземній валюті;

- еквіваленти грошових коштів;

- поточні фінансові інвестиції;

До складу необоротних активів відносяться:

- основні засоби;

- нематеріальні активи;

- незавершене виробництво;

- довгострокові фінансові інвестиції;

- інші види необоротних активів. [4]

Схематично це можна представити у вигляді схеми.


Рисунок 1.1 Склад активів підприємства [6]


1.2 Економічна сутність та класифікація пасивів підприємства


Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов'язань, поточних зобов'язань та кредиторської заборгованості. [5]

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності. Глибше зрозуміти сутність капіталу можна розглянувши його класифікацію за різними ознаками.

1. За ознакою власності капітал поділяють на власний і позиковий.

До власного капіталу розуміють грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються підприємством для забезпечення свого розвитку.

До позикового капіталу відносять грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.

Аналіз основних відмінностей між власним і позиковим капіталом показує, що за рахунок позикового капіталу підприємство має більше можливостей нарощення свого виробничого потенціалу, але при цьому зростає ризик втрати його фінансової стійкості.

За позичковий капітал власник отримує фіксовану винагороду у вигляді відсотків, за власний капітал — фіксованої винагороди немає, винагорода залежить від результатів діяльності і сплачується у вигляді дивідендів.

2. За тривалістю використання виділяють довгостроковий (постійний, перманентний) капітал і короткостроковий (змінний) капітал ( рисунок 1.2).


Рисунок 1.2 Склад пасивів підприємства за тривалістю їх використання


3. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал поділяється на основний і оборотний.

Дуже важливою з погляду управління фінансами підприємств є комбінована класифікація капіталу, в якій поєднуються різні класифікаційні ознаки: належність капіталу, тривалість його використання та напрями розміщення. Схематично взаємозв’язок між напрямками розміщення капіталу і джерелами його формування зображено на схемі 1.3.


Рисунок 1.3 Комбінована класифікація капіталу


Як видно із схеми, капіталізовані джерела спрямовуються на фінансування необоротних активів і частини оборотних активів. Частина оборотного капіталу, яка сформована на постійній основі, тобто за рахунок капіталізованих джерел, називається робочим капіталом (власні оборотні кошти). Нестача робочого капіталу призводить до підвищення фінансової залежності і свідчить про нестійке фінансове становище підприємства. [5,c.65]

Склад пасивів підприємства зображений на рисунку 1.4


Рисунок 1.4. Склад пасивів підприємства [6]


Згідно з ПСБО 2 надається таке визначення складових балансу:

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел. [1]


1.3 Сутність і завдання управління активами і пассивами


Завдання управління активами підприємства можна поділити на завдання управління оборотними і необоротними активами.

При управлінні оборотними активами необхідно комплексно оцінювати їх позитивні та негативні сторони порівняно з необоротними активами.

Основне завдання управління необоротними активами полягає у забезпеченні своєчасного оновлення основних виробничих фондів та високої ефективності їх використання. Можливості оперативного управління необоротними активами незначні.

І, навпаки, політика управління оборотними активами відзначається значною маневреністю, можливістю активного впливу на їх розмір, склад, структуру, оборотність, ліквідність та прибутковість.

До основних завдань управління оборотними активами належать :

1.Забезпечення безперебійності виробничого процесу. Для реалізації цього завдання необхідно сформувати окремі види активів відповідно до обсягів

2. Прискорення оборотності загальної суми оборотних активів. Це завдання управління оборотними активами реалізовується шляхом збільшення частки активів з високою оборотністю і зменшення частки активів, що обертаються повільно.

3. Забезпечення ліквідності оборотних активів, достатньої для підтримки платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов’язаннями. Це управлінське завдання реалізується за допомогою постійного контролю за розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також шляхом забезпечення відповідної частини високоліквідних активів у вигляді поточних фінансових інвестицій та інших активів, які за необхідності можуть швидко трансформуватися у грошові кошти.

4. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. Реалізувати це управлінське завдання можна шляхом своєчасного використання тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного портфеля поточних фінансових інвестицій, що можуть принести підприємству прямий дохід у формі процентів або дивідендів, розміщення коштів на депозит, відкриття контокорентних рахунків у банку. З метою максимізації прибутковості оборотних активів необхідно оптимально поєднувати активи, що дають прямий дохід, і ті активи, які такого доходу не приносять.

5. Мінімізація ризиків і втрат, пов’язаних з формуванням і використанням оборотних активів. Всі види оборотних активів тією чи іншою мірою пов’язані з ризиком втрати. Так, грошовим активам в основному властивий ризик інфляційних втрат; поточним фінансовим інвестиціям – ризик втрати частини доходу у зв’язку з несприятливою кон’юнктурою фінансового ринку, а також ризик інфляційних втрат; дебіторській заборгованості – ризик неповернення або несвоєчасного повернення, а також ризик інфляційних втрат; запасам товарно-матеріальних цінностей – ризик втрати від форс-мажору і природного убутку та ін. [7]

Стратегія управління капіталом (пасивами) підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань:

1. Формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку підприємства.

2. Оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання.

3. Забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу за запланованого рівня фінансового ризику.

4. Забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов'язаного з використанням капіталу, за запланованого рівня його доходності.

5. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку.

6. Забезпечення належного рівня фінансового контролю над підприємством з боку його засновників.

7. Забезпечення належної фінансової гнучкості підприємства.

8. Оптимізація обігу капіталу.

9. Забезпечення своєчасного реінвестування капіталу [8].

Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, охоплює стратегію і тактику управління. Під стратегією розуміють загальний

напрямок і спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети.

Встановлюючи визначені правила й обмеження, стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на тих варіантах рішень, що не суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. Тактика управління – це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у визначеній ситуації й у визначений момент часу. Завдання тактики управління – вибір найбільш оптимального рішення і способів його втілення в ситуації, яка склалася [9].

Існують такі базові стратегії управління капіталом:

- консервативна, метою якої є отримання дохідності вище, ніж по банківських депозитах за значно менших ризиків, ніж на ринку акцій;

- збалансована, де очікується отримання дохідності, що порівнюється з середньоринковою за найбільш ліквідними акціями, але з меншим ризиком;

- ризикова, де метою є отримання максимального приросту активів;

- індексна призначена для інвесторів, які мають за мету отримання інвестиційного доходу з портфеля цінних паперів, сформованого на основі індексу. [10]2. Методологічні основи управління активами підприємства

2.1 Принципи формування операційних активів


Управління операційними активами підприємства являє собою систему принципів і метолів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з їх формуванням, ефективним використанням у операційній діяльності підприємства й організацією їх обороту.

Як і весь фінансовий менеджмент, управління операційними активами підпорядковане меті зростання ринкової вартості підприємства. У процесі реалізації цієї мети управління операційними активами підприємства спрямоване на розв'язання наступних основних завдань (рисунок 2.1)


Рисунок 2.1 Основні завдання управління операційними акти вами підприємстваФормування достатнього обсягу й необхідного складу активів, шо забезпечують задані темпи розвитку операційної діяльності. Це завдання реалізується шляхом визначення потреби в необхідних активах, які планується використати в операційному процесі підприємства, оптимізації співвідношення окремих їх видів і залучення найефективніших їх різновидів із позицій рівня продуктивності та потенційної дохідності майбутнього використання.

2. Забезпечення максимальної дохідності (рентабельності) використовуваних активів за передбачуваного рівня комерційного ризику. Максимізація дохідності (рентабельності) активів досягається за рахунок їх використання в найефективніших напрямах операційної діяльності й комерційних операціях підприємства. Виконуючи це завдання, слід пам'ятати, шо максимізація рівня дохідності операційних активів досягається, як правило, за істотного зростання рівня комерційних ризиків, пов'язаних з їх використанням, оскільки між цими двома показниками існує прямий зв'язок. Тому максимізація дохідності (рентабельності) використовуваних активів має забезпечуватися в межах допустимого комерційного ризику, конкретний рівень якого встановлюється власниками або менеджерами підприємства з урахуванням їхнього фінансового менталітету (ставлення до ступеня допустимого ризику при здійсненні господарської діяльності).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.