реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Податковий контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб на матеріалах Кіровоградської обласної лікарні

Податковий контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб на матеріалах Кіровоградської обласної лікарні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ


«Робота допущена до захисту з оцінкою»

Давидов Юрій ГригорійовичКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Податковий контроль»

на тему :

«Податковий контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб на матеріалах Кіровоградської обласної лікарні»Виконала:

студентка 5 курсу

групи

Керівник:

 к. е. н., доцент
Кіровоград

2010

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1 Порядок обчислення та сплати податку з доходів фізичних осіб

1.2 Мета, завдання та основи організації податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб

1.3  Методика податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ2.ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА МАТЕРІАЛАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ

2.1 Організаційно-економічна характеристика Кіровоградської обласної лікарні

2.2 Перевірка правильності формування сукупного оподатковуваного доходу

2.3 Перевірка правильності обчислення податку з доходів фізичних осіб

2.4 Перевірка повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету та правильності складання і своєчасності подання звітності

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ і БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

3.1    Складання підсумкової документації за результатами податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб

3.2    Відповідальність платника податку за порушення вимог податкового законодавства щодо правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб

3.3    Напрямки удосконалення контролю нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб з боку податкової служби

3.4    Напрямки удосконалення податку з доходів фізичних осіб, передбачені Стратегією реформування податкової системи

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ З

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


В умовах фінансових перетворень, що охопили національну економіку, виникає необхідність перегляду механізмів фінансового регулювання економічних процесів у суспільстві. Насамперед це стосується податкових механізмів, недосконалість яких в сучасних умовах зумовлює найбільш негативні наслідки. Процеси, що охопили нині вітчизняну економіку, вимагають від держави перегляду застосовуваного фінансового інструментарію, активнішого його використання з метою переломлення негативних тенденцій.

Одним із бюджетноутворювальних податків на рівні муніципалітету є податок з доходів фізичних осіб.

Вітчизняна система оподаткування доходів фізичних осіб є фінансовим інструментом, який забезпечує найбільшу частку податкових надходжень до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних утворень.

Оподаткування доходів громадян в Україні було запроваджено 1991 році з прийняттям Закону Української РСР «Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства». З грудня 1992 року оподаткування доходів громадян здійснювалося відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», який зі змінами та доповненнями був чинним до кінця 2003 року. У Законі України «Про систему оподаткування» в редакції від 18.02.1997 року цей податок названо податком на доходи з фізичних осіб. У сучасних умовах оподаткування доходів громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», який прийнятий 22 травня 2003 року. Податок з доходів фізичних осіб - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу. Відповідно до Бюджетного кодексу України, ПДФО у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів і є основним бюджетоутворюючим податком.

Згідно даних Державного комітету статистики України, питома вага податку з доходів фізичних осіб у доходах зведеного бюджету у 2007-2009 роках становила: 15,3%, 15,8%, 14,9%.

Питома вага податку з доходів фізичних осіб в доходах загального фонду 2009 року зменшилася порівняно з відповідним показником 2008 року (76,3%) і склала 73,1%. При цьому номінальні надходження цього податку у 2009 році склали 9,7 млрд.грн. Не зважаючи на зміну загальної динаміки ПДФО, а саме збільшення абсолютного розміру і зменшення питомої ваги у структурі надходжень бюджету, цей податок продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету.

Механізм оподаткування доходів фізичних осіб ще не має достатньо прийнятного рівня досконалості. На даний час окремі положення податкового законодавства все ще не врегульовані, залишаються недостатньо опрацьованими на практиці. Звідси потребує підвищення ефективності податковий контроль, подальшого удосконалення система планування податкових надходжень. Тому цей податок є одним з найважливіших об'єктів податкового контролю.

Податковий контроль повинен сприяти зміцненню дежавної фінансової дисципліни, збереженню державного майна, попередженню зловживань та поповненню доходів бюджету. Тому саме умови розвитку ринкової економіки в нашій країні та проблеми, які виникають даному процесі, вимагають удосконалення діючої системи контролю.

З викладених вище позицій обрана тема курсової роботи є дуже цікавою, а її актуальність не викликає жодних сумнівів.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо проведення податкової перевірки розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб на прикладі Кіровоградської обласної лікарні для визначення правильності формування бази оподаткування.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання

-          з’ясувати сутність податку з доходів фізичних осіб, його порядок обчислення та сплати;

-          визначити мету, завдання, нормативно-правове забезпечення податкової перевірки розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб та представити порядок її проведення;

-          дослідити організаційно-економічну характеристику Кіровоградської обласної лікарні;

-          дослідження форм і систем оплати праці, які застосовує установа та з'ясувати їх вплив на порядок розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб;

-          ознайомитись з організацією обліку розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб в обласній лікарні;

-          провести податкову перевірку правильності та якості складання регістрів первинного, аналітичного та синтетичного обліку;

-          провести податкову перевірку правильності формування сукупного оподатковуваного доходу за кожним окремим працівником;

-          провести податкову перевірку правомірності та законності застосування пільг з податку на доходи фізичних осіб;

-          провести податкову перевірку правильності визначення суми, яка підлягає сплаті як податок з доходів фізичних осіб;

-          провести податкову перевірку порядку складання та подання до податкових органів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;

-          провести податкову перевірку повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету.

-          провести податкову перевірку дотримання порядку самостійного виявлення та виправлення помилок в обліку та звітності з податку з доходів фізичних осіб.

Предметом дослідження є діюча система обліку розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб та існуюча практика здійснення податкового контролю за порядком нарахування та сплати даного виду податку.

Об’єктом дослідження обрано Кіровоградську обласну лікарню, яка надає висококваліфіковану та спеціалізовану стаціонарну і амбулаторно-консультативну медичну допомогу населенню області для здійснення єдиної державної регіональної політики в галузі охорони здоров'я.

Теретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, системність, комплексність, конкретизація), методичні прийоми (документальна перевірка, аналітичні процедури, підрахунок), системний підхід, аналіз змісту законодавчих і нормативних актів.

Інформаційною базою слугували: наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, методології, методики та організації податкового контролю, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, внутрішня документація досліджуваного підприємства.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на 70 сторінках і доповнено 20 додатками, 20 таблицями, списком використаних джерел, який налічує 63 найменування.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДУТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


1.1           Порядок обчислення та сплата податку з доходів фізичних осіб


Основним прямим податком з населення в Україні є податок з доходів фізичних осіб, який справляється з 1 січня 2004 р. згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Податок з доходів фізичних осіб – плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу (місце постійного або переважного проживання платника податку, місце реєстрації платника податку, визначене згідно із законодавством) або розташовано особу, що виплачує оподатковувані доходи.

Платниками податку є:

- резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;

- нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від здійснення такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності[3,c.250].

Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна , інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь чи набутих незаконним шляхом протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподаткування резидента є:

- загальний місячний оподатковуваний дохід;

- чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

- доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

- іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

- загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

- загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

- доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів [3, c.257].

При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах об'єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:


К = 100 : (100 - Сп),

де К - коефіцієнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування.

Вартість такого нарахування визначається виходячи із звичайної ціни, збільшеної на суму:

- податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке нарахування, є платником податку на додану вартість;

- акцизного збору, якщо надається підакцизний товар.

У такому ж порядку визначається об'єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Загальний річний оподатковуваний дохід складається з сум загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року та іноземних доходів, одержаних протягом року.

Доходи, що включаються до загального місячного оподатковуваного доходу:

-          доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;

-          вартість подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню;

-          частина доходів від операцій з майном;

-          дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо;

-          сума заборгованості платника податку, за якою минув термін позовної давності;

-          доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної власності;

-          доходи у вигляді сум авторської винагороди;

-          сума страхових внесків за договором добровільного страхування, сплачена будь-якою особою-резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь;

-          дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної чи моральної шкоди;

-          сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування;

-          дохід від надання майна в оренду або суборенду;

-          оподатковуваний дохід, не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом;

-          дохід у вигляді вартості успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню;

-          інвестиційний прибуток: від здійснення платником податку операцій із цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;

-          дохід у вигляді процентів, дивідендів та роялті, виграшів, призів;

-          сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством терміни [1,c.6-7].

До груп доходів, які не включаються до складу зягального місячного

або річного оподатковуваного доходу відносяться:

-          суми допомоги;

-          обов'язкові платежі;

-          вартість матеріальних благ, наданих безоплатно або зі знижкою;

-          доходи від фінансових та інвестиційних операцій;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.