реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Оцінка та методологія визначення фінансової діяльності підприємства

Оцінка та методологія визначення фінансової діяльності підприємства

Зміст


Вступ

1. Фінансова діагностика підприємства

1.1 Дослідження даних фінансової звітності

1.1.1 Аналіз руху грошових коштів

1.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємства

2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі

2.1 Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної, інвестиційної діяльності

2.2 Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і  нематеріальних активів

2.3 Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів

3. Оцінка вартості капіталу підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Складна економічна обстановка в країні характеризується типовими для початкового етапу переходу до ринкових умов господарювання загальною фінансовою нестабільністю, інфляцією, що циклічно чергуються з фазами спаду, депресії, незначним зростанням обсягів виробництва. У цих умовах результати діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта, що залежать від безлічі факторів, піддані істотним коливанням. Це призводить до того, що одні господарюючі суб’єкти порівняно благополучно проходять традиційні для "життєвого циклу" стадії росту. Виходячи на ринок, такі господарюючі суб’єкти, активно використовуючи ринкові регулятори, стабілізують свою діяльність. Інші ж, вичерпавши можливості протистояння тенденціям стагнації й депресії, кризі взаємних неплатежів, наближаються до банкрутства або стають банкрутами.

Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.

Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації підприємств до роботи у конкурентному ринковому середовищі, трансформації їх діяльності відповідно до змін чинного законодавства.

Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання оцінки та методології визначення фінансової діяльності підприємства як основи стійкої ринкової позиції підприємства набувають особливої актуальності саме зараз, коли підприємствам важливо не тільки вийти на ринок, а і зайняти там певну, бажано, стійку позицію і розвиватися далі.

Предметом дослідження даної курсової роботи є методика оцінки фінансової діяльності підприємства та напрямки її вдосконалення.

Об’єктом дослідження є підприємство ВАТ "РВК "Деснянська Правда".

Метою даної курсової роботи є освітлення проблем визначення фінансової діяльності підприємства, вивчення методики, пошук шляхів підвищення фінансової діяльності підприємства. До основних задач дослідження і аналізу відносяться:

1.                Фінансова діагностика підприємства;

2.                Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі;

3.                Оцінка вартості капіталу підприємства.

В процесі виконання курсової роботи було використано прийоми та методи економічного та фінансового аналізу.

В роботі використані наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.

Результати курсової роботи можуть бути використані як методологічна основа фінансової діяльності підприємства, а практичні рекомендації – для ефективного використання фінансових ресурсів.1.                Фінансова діагностика підприємства

1.1           Дослідження даних фінансової звітності


ВАТ "Редакцiйно-видавничий комплекс "Деснянська правда" засноване

22 листопада 1996р.

Звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку та достовiрно вiдображає фактичне фiнансове становище ВАТ "РВК"Деснянська правда" за результатами операцiй за перiод з 1 сiчня 2006 року по 31 грудня 2006 року. Вона вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Усi форми рiчної фiнансової звiтностi взаємно пов'язанi i вiдповiдають одна однiй. Товориство фiнансово стабiльне i його стан незначно покращився у порiвняннi з 2005 р.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",прийнятого Верховною Радою України 16.07.1999р. та згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Для нарахування амортизацiї основних фондiв та нематерiальних активiв використовувався прямолiнiйний метод. Для оцiнки вартостi запасiв застосовувався метод ФIФО. Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї,робiт та послуг пiдприємством використовувався метод нарахування.Згiдно з цим дохiд визнається в момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi, а послуги надаються замовнику.


1.1.1    Аналіз руху грошових коштів

При аналізі руху грошових коштів використаємо форму 3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів». Розрахуємо притоки та відтоки грошових коштів за трьома видами діяльності: основною, інвестиційною та фінансовою.

В першу чергу, розглянемо основну, тобто операційну діяльність.

Таблиця 1 –Потоки грошових коштів за основною діяльністю підприємства

Притоки, тис. грн.

Відтоки, тис. грн.

Грошова виручка від реалізації продукції

637,1

Платежі по рахунках постачальників і підрядників

45,1

Погашення дебіторської заборгованості

53,6

Виплати по заробітній платі

-

Відрахування в бюджет та позабюджетні фонди

51,8

Надходження від продажу бартеру

-

Виплата процентів за кредит

488,3

Аванси, отримані від покупців

526,4

Відрахування на соціальну сферу

-

Інші надходження від операційної діяльності

-

Інші видатки від операційної діяльності

87,3

Разом:

1217,1

Разом:

672,5


Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності складає:

1217,1 - 672,5 = 544,6 (тис.грн.)


Таблиця 2 – Потоки грошових коштів за інвестиційною діяльністю

Притоки, тис. грн.

Відтоки, тис. грн.

Продаж основних засобів, нематеріальних активів

192,3

Придбання основних засобів, нематеріальних активів

553

Дивіденди, проценти від довгострокових фінансових вкладень

-

Капітальні вкладення

-

Повернення інших фінансових вкладень

-

Довгострокові фінансові вкладення

-

Інші надходження

-

Інші платежі

-

Разом:

192,3

Разом:

553


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає:

192,3 – 553 = - 260,7 (тис.грн.)


Таблиця 3 – Потоки грошових коштів за фінансовою діяльністю

Притоки, тис. грн.

Відтоки, тис. грн.

Короткострокові кредити й позики

-

Повернення короткострокових кредитів й позик

305

Довгострокові кредити й позики

-

Повернення довгострокових кредитів й позик

-

Надходження від емісії акцій

-

Виплата дивідендів

-

Цільове фінансування

-

Погашення векселів

-

Інші надходження

-

Інші платежі

-

Разом:

0

Разом:

305


Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає:

0 – 305 = - 305 (тис.грн.)

Операційна діяльність підприємства є основним джерелом прибутку. Притоки від основного виду діяльності перевищують відтоки на 544,6 тис. грн. Це є позитивним в напрямі діяльності підприємства. Дана величина більша за суму видатків (672,5 тис. грн.). Це говорить про те, що підприємство в змозі забезпечити себе своїми коштами.

Відтоки по інвестиційній діяльності перевищують притоки на суму в 260,7 тис. грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності на аналізованому підприємстві у звітному періоді складався з придбання необоротних активів. У звітному періоді видатки від придбання необоротних активів склали 553 тис.грн.

Що стосується фінансової діяльності підприємства, то протягом року не спостерігається притоків грошових коштів. Це говорить про те, що підприємство не здійснювало короткострокових чи довгострокових кредитів та позик. Спостерігається погашення позики минулого періоду. Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає – -305 тис.грн.

Cash-flow являє собою рух грошових коштів в результаті діяльності суб’єкта господарювання.

Отже, сash-flow = 544,6 - 260,7 - 305 = - 21,1(тис.грн.)

Розрахуємо показники сash-flow:

1.                Показник тривалості погашення заборгованості. Визначається шляхом ділення позичкового капіталу нетто (зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості) на Cash-flow операційний:


 (1.1)


Отримаємо: .

Цей показник показує, що підприємству необхідно майже 6 років (за даного рівня операційного Cash-flow), щоб розрахуватися зі своїми боргами за рахунок результатів операційної діяльності. Чим менший даний показник, тим швидше підприємство може розрахуватися зі своїми боргами. Даний показник свідчить про нормальну ситуацію з погляду перспектив виконання підприємством своїх зобов’язань.

2.                Показник обернено пропорційний до тривалості погашення заборгованості. Цей показник визначається як відношення Cash-flow до заборгованості (нетто). Показує здатність підприємства розраховуватись зі своїми зобов’язаннями за рахунок грошових надходжень від операційної діяльності.


 (1.2)


Розрахований показник не досить високий. Це свідчить про те, що дане підприємство не в змозі розрахуватися з усіма своїми боргами за допомогою лише операційних надходжень.

3.                Показник самофінансування інвестицій, %. Визначається шляхом ділення операційного Cash-flow на величину чистих інвестицій (сума приросту нематеріальних активів, основних засобів і довгострокових фінансових інвестицій). Показує частку інвестицій, профінансовану за рахунок внутрішніх джерел. Чим вищий цей показник, тим менше підприємство вдалося до залучення зовнішніх фінансових ресурсів при фінансуванні інвестицій:


 (1.3)


Отримаємо:

Отже, можна сказати про те, що підприємству певним чином вдавалося до залучення зовнішніх фінансових ресурсів при фінансуванні інвестицій. Від’ємне значення розрахованого показника свідчить про те, що підприємство зовсім не використовувало власні фінансові ресурси при фінансуванні інвестицій.

4. Чиста Cash-flow-маржа, % - показує відношення Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції. Характеризує величину Cash-flow, яка припадає на одиницю обороту від реалізації. Показує скільки процентів виручки від реалізації залишається на підприємстві після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності:


 (1.4)


Даний показник показав, що 5 % виручки від реалізації залишається на підприємстві після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності.

5. Показник відношення Cash-flow до власного капіталу. Показує чистий грошовий потік на одиницю власного капіталу:


 (1.5)

(тис.грн.)


Даний показник відношення Cash-flow до власного капіталу складає: -0,002 тис.грн. чистого грошового потоку на одиницю власного капіталу.

Таким чином, щоб розрахуватися зі своїми боргами за рахунок операційних надходжень підприємству необхідно майже 6 років.

Після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності на підприємстві залишається 5% виручки від реалізації.

Дане підприємство здатне до самофінансування за рахунок залучення тільки зовнішніх фінансових ресурсів, воно зовсім не використовувало власні фінансові ресурси при фінансуванні інвестицій.


1.2           Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності


Для проведення горизонтального та вертикального аналізу фінансової звітності необхідно скласти порівняльний аналітичний баланс.


Таблиця 9 – Порівняльний аналітичний баланс

Найменування статей

Код рядка

Базовий період

Поточний період

Зміни

Абсолютні величини, тис. грн.

Відносні величини, %

Абсолютні величини, тис. грн.

Відносні величини, %

В абсолют. величинах, тис. грн.

В структурі, %

Темпи росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

1.Нематеріал. активи:

-Залишкова вартість

010

15,7

0,11

65,2

0,46

49,50

0,35

415,29

-Первісна вартість

011

20,2

0,14

73,1

0,52

52,90

0,37

361,88

-Накопичена амортизація

012

4,5

0,03

7,9

0,06

3,40

0,02

175,56

Незавершене будівництво

020

1,8

0,01

6

0,04

4,20

0,03

333,3

Основні засоби:

-Залишкова вартість

030

11934,2

84,20

11823,9

83,54

-110,30

-0,66

99,08

-Первісна вартість

031

15772,3

111,28

15695,3

110,89

-77,00

-0,39

99,51

-Знос

032

3838,1

27,08

3871,4

27,35

33,30

0,27

100,87

Відстрочені податкові активи

060

37,60

0,27

114,60

0,81

77,00

0,54

304,79

Усього за розділом І

080

11989,3

84,59

12009,7

84,85

20,40

0,26

100,17

2. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

455,4

3,21

512,6

3,62

57,20

0,41

112,56

Незавершене виробництво

120

0,20

0,00

22,00

0,16

21,80

0,15

11000,00

Готова продукція

130

543,7

3,84

411,2

2,91

-132,50

-0,93

75,63

Товари

140

102,00

0,72

20,5

0,14

-81,50

-0,57

20,10

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

-Чиста реаліз. вартість

160

522,6

3,69

816,6

5,77

294,00

2,08

156,26

-Первісна вартість

161

531,8

3,75

818

5,78

286,20

2,03

153,82

-Резерв сумнівних боргів

162

9,2

0,06

1,4

0,01

-7,80

-0,06

15,22

Дебіторська заборгованість: -за рахунками з бюджетом

170

89,4

0,63

0,00

0,00

-89,40

-0,63

0,00

-за виданими авансами

180

28,10

0,20

9,00

0,06

-19,10

-0,13

32,03

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

139,1

0,98

169,5

1,20

30,40

0,22

121,85

Грошові кошти в нац. валюті

230

303,3

2,14

182,2

1,29

-121,10

-0,85

60,07

Усього за розділом ІІ

260

2183,8

15,41

2143,6

15,15

-40,20

-0,26

98,16

3. Витрати майбутніх періодів

270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс

280

14173,1

100,00

14153,3

100,00

-19,80

0,00

99,86

Пасив

1. Власний капітал

Статут. капітал

300

1290,2

9,10

1290,2

9,12

0,00

0,01

100,00

Інший додатковий капітал

330

7652

53,99

7396,7

52,26

-255,30

-1,73

96,66

Резервний капітал

340

75,5

0,53

216,6

1,53

141,10

1,00

286,89

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

767,1

5,41

1012,4

7,15

245,30

1,74

131,98

Усього за розділом І

380

9784,8

69,04

9915,9

70,06

131,10

1,02

101,34

Забезпечення виплат персоналу

400

25,40

0,18

7,60

0,55

52,20

0,37

305,51

Інші забезпечення

410

493,70

3,84

487,00

3,44

-6,70

-0,04

98,64

Усього за розділом ІІ

430

519,10

3,66

564,60

3,99

45,50

0,33

108,77

3.Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

2775

19,58

2470

17,45

-305,00

-2,13

89,01

Усього за розділом ІІІ

480

2775

19,58

2470

17,45

-305,00

-2,13

89,01

Кредиторська заборгованість за товари, роб., послуги

530

636,8

4,49

424,6

3,00

-212,20

-1,49

66,68

З одержаних авансів

540

168,5

1,19

409

2,89

240,50

1,70

242,73

З бюджетом

550

77,5

0,55

134,5

0,95

57,00

0,40

173,55

Зі страхування

570

40,7

0,29

29,5

0,21

-11,20

-0,08

72,48

З оплати праці

580

107,7

0,76

142,5

1,01

34,80

0,25

132,31

З учасниками

590

0

0,00

14,6

0,10

14,60

0,10

0

Інші поточні зобов’язання

610

54,8

0,39

39,9

0,28

-14,9

-0,10

72,81

Усього за розділом ІV

620

1094,2

7,72

1202,8

8,50

108,60

0,78

109,93

Баланс

640

14173,1

100,00

14153,3

100,00

-19,80

0,00

99,86

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.