реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Оцінка строків окупності кредитної позики

Оцінка строків окупності кредитної позики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

Курсова робота

З дисципліни «Гроші та кредит»

На тему «Оцінка строків окупності кредитного займу»
Студентки гр. МО-07а

Шерстюк В.В.

Спеціальності 6.030601

«Менеджмент організацій»

науковий керівник

Снігова С.М.


Горлівка 2009


РЕФЕРАТ


Курсова робота: 46c., 14 таб., 7 джерел.

Об`ектом дослідження є підприємство, що бере кредит.

Мета роботи – визначення величини позикових коштів, а також оцінка строків окупності кредиту.

Методи досліджень - аналіз виробничої діяльності підприємства.

Відповідно завданню в курсовій роботі розраховано економічні показники підприємства, величину та можливість виплати кредиту.

При виконанні роботи використано програмні прикладні пакети (MS Excel, MS Word).

ПОЗИКОВІ КОШТИ, КРЕДИТ, ПІДПРИЄМСТВО, АТП, СТРОК ОКУПНОСТІ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРОЦЕНТНА СТАВКА, ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ, СЕРЕДНЕ ЛІНІЙНЕ ВІДХИЛЕННЯЗМІСТ


ВСТУП

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОБОТИ

2. ВИДИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, НАДАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4. ОЦІНКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА НА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРІОД

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

5.1 Зведені техніко-економічні показники

5.2 Розрахунок потреб у виробничих, потужностях

6. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ КРЕДИТУ

7. ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ОКУПНОСТІ ПОЗИКИ

7.1 Визначення доходив підприємства

7.2 Визначення терміну позики

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАВСТУП


Організація фінансово-кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають виключно важливу роль в розвитку господарських структур. Від ефективності і безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежать не тільки своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, але і темпи економічного розвитку країни в цілому. Разом з тим, еволюція кредитної системи і кредитної справи повною мірою визначається економічною ситуацією в країні, пануючими формами і механізмом господарювання. Кожному етапу історико-економічного розвитку народного господарства відповідають свій тип організації кредитної справи, своя структура кредитної системи, що відповідають відповідним потребам в кредитно-фінансовому обслуговуванні окремих ланок економіки.

Більше всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств і організацій мають потребу банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризиків при здійсненні позикових операцій можливо досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредиту.

Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти такий фінансово-господарський стан підприємства, який дає упевненість в ефективному використанні позикових засобів, здатність і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умов договору. Вивчення банками різноманітних чинників, які можуть спричинити непогашення кредитів, або, навпаки, забезпечують їх своєчасне повернення, складає зміст банківського аналізу кредитоспроможності.

Перед кредитними установами постійно стоїть завдання вибору показників для визначення здатності позичальника виконати свої зобов'язання по своєчасному і повному поверненню кредиту.

Сьогодні ця проблема набула особливої гостроти: економічні труднощі серйозним чином відбилися на діяльності комерційних банків. Загальноекономічна функція банків по трансформації ризиків істотно ослабіла. Прострочена заборгованість по позиках продовжує рости високими темпами.

Задачею і метою курсової роботи є оцінка потужності підприємства на перспективу, оцінка величини позик, термінів повернення кредиту, собівартості продукції.

Оцінка потужності підприємства на перспективу включає: зміну обсягів випуску послуг у перспективі за чотири роки на основі даних за останні шість років, розрахунки по витратах підприємства на перспективний період, а також величину доходів з метою виявлення чистого прибутку підприємства для визначення вільних коштів, за рахунок яких воно візьме кредит. Підсумковим розрахунком є визначення строку окупності кредиту і розрахунок кредитної процентної ставки з урахуванням мінімізації витрат.


1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОБОТИ


Питання якісної оцінки кредитоспроможності позичальника є актуальними для банківської системи України і тому їм приділяється багато уваги.

За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Кредит — це суспільні відносини, що виникають між економічними суб 'єктами у зв 'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності.

За допомогою кредиту як невід'ємного атрибуту товарного виробництва усувається невідповідність між часом виробництва і часом обігу, вирішується відносне протиріччя між тимчасовим накопиченням коштів та необхідністю їх використання в народному господарстві.

Основна мета аналізу кредитоспроможності визначити спроможність населення і готовність позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умовами кредитного договору. Банк повинен в кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий узяти на себе і розмір кредиту який може бути наданий в даних обставинах.

В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, коли воно набуло загального характеру, стан економічних зв'язків не тільки в межах однієї країни, а й в усьому світі дуже ускладнився. За таких умов його навіть неможливо собі уявити без кредиту. Адже внаслідок спеціалізації виробників на виготовленні певних товарів і викликаного нею кооперування суспільне виробництво перетворилось у свого роду величезний замкнутий ланцюг тісно пов'язаних між собою товарно-грошовими відносинами ланок — товаровиробників, продавців, споживачів. І щонайменше порушення у будь-якій із цих ланок може призвести до того, що вона не розрахується за своїми зобов'язаннями з іншими його ланками. Як наслідок, може бути порушений нормальний обмін товарами між окремими учасниками товарно-грошових відносин, тобто цей ланцюг може «розірватись».». Саме в цьому полягає абстрактно-теоретична можливість кризи збуту товарів у суспільстві, котра стає реальною, якщо подібні порушення набувають масового характеру. Все це досить негативно може вплинути на фінансово-господарську діяльність цілого ряду учасників суспільного відтворення. Тому суспільство повинно мати у своєму розпорядженні такі економічні інструменти, з допомогою яких можна було б запобігати перебоям у сфері суспільного виробництва, загалом суспільного відтворення. Одним із найважливіших таких інструментів і став кредит. Звідси існування товарного виробництва і пов'язаного з ним товарного обігу є найбільш загальною економічною причиною необхідності кредиту.

Існують різні підходи до визначення категорії «кредитоспроможність», що базуються на певних критеріях, які формують сутність кредитоспроможності. До них належать: платоспроможність, дієздатність і працездатність розвитку позичальника при здійсненні кредитної операції, ділова репутація, наявність забезпечення кредиту, здатність позичальника генерувати грошові потоки.


2. ВИДИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, НАДАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ


Перед початком розрахунків наведемо таблицю з вихідними даними (табл. 2.1),


Таблиця 2.1 – Вихідні данні

Марка автомобіля

Завантаження автомобіля, qн, т

Клас вантажу

Річний обсяг перевезень Qобщ, тис. т

Час роботи автомобіля в наряді, год

До випуску автомобілів на лінію, ab

Довжина поїздки з вантажем Le.г., км

Облікова кількість автомобілів, Асс, шт

Технічна швидкість автомобіля V, км/год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

МАЗ 504 А

20

1

920

890

643

415

302

204

9

0,59

25

98

48

ЗИЛ 433100

6

4

10

12

24

49

65

72

9

0,62

18

12

31


Специфіка автотранспортних підприємств така, що основним видом їхньої виробничої діяльності є перевезення різних вантажів. З метою вивчення попиту на різні види перевезень необхідно визначити види вантажів, які перевозяться автомобільним транспортом, а також оцінити зміни в потребах перевезень тих або інших вантажів. Ретельне вивчення і правильне визначення обсягу і структури (номенклатури) перевезень, специфіки перевезених вантажів і вантажопотоків мають істотне значення для виконання плану перевезень по клієнтурі і номенклатурі, тому що він є одним з найважливіших показників оцінки діяльності АТП.

Вантажами на транспорті називають усі предмети з моменту прийому їх до перевезення до моменту здачі вантажоодержувачеві.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюються на основі планів перевезень, що служать базою розрахунку парку рухомого складу, матеріально-технічних засобів, основних техніко-експлуатаційних показників роботи автомобілів, чисельності працівників тощо.

План перевезень будують по видах вантажів. Це дає можливість правильно розподіляти загальний обсяг перевезень по окремих типах і моделям автомобілів і встановлювати обґрунтовані показники їхньої роботи. Різноманіття вантажів, які перевозяться автомобільним транспортом, робить необхідним їхнє групування. Перелік вантажів, об'єднаних по певній ознаці, називається номенклатурою.

Автомобільний транспорт перевозить вантажі, різні по фізичних властивостях, родові упакування і т.п. Вид вантажу є одним з важливих факторів, що визначають вибір типу рухомого складу, умови його експлуатації, спосіб виконання вантажно-розвантажувальних робіт тощо.

Зразковий перелік вантажів, перевезених автомобілями МАЗ 504 А і ЗИЛ 433100, наведений у таблиці 2.2.

Названі види послуг покликані задовольняти потреби різних промислових підприємств у перевезенні вантажів, а також потреби дрібних будівельних організацій.Таблиця 2.2 – Перелік вантажів , які перевозяться автомобілями МАЗ 504А І ЗИЛ 433100

Марка автомобіля

Клас вантажу

Перевезені вантажі

МАЗ 504 А

1

Аккумуляторы электрические

Асбест в кусках и порошке

Асфальт и асфальтит в плитках и кусках

Балки стальные и железобетонные всякие

Блоки гранитные, известково-песчаные, мраморные

Блоки стеновые и фундаментные всякие

Брусья мостовые и переводные, пропитанные и непропитанные

Бумага всякая

Ванны металлические

Варенье и джем в бочках, кадках

Веревки всякие

Вода обыкновенная

ГазетыГвозді

Гипс строительный и

Глина разная

Грабли металлический

Гравий всякий, кроме легких заполнителей

Гранит

Грибы соленые, маринованные

Двери железные

Доломит природный

Доски паркетные

Дрова всяких пород дерева

Дрожжи

Жиры, масла животные, растительные и минеральные

Журналы

Земля всякая

ЗИЛ 433100

4

Абажури лампові

Аглопоріт

Банки скляні

Вата і ватин

Велосипеди

Вироби кондитерські борошняні

Вироби скляні

Вироби хлібобулочні

Волосся

Галоші гумові

Кокони шовкопряда

Матраци волосяні, перові, трав'яні, ватяні

Моторолери, мотоцикли

М'ясо охолоджене в підвішеному стані

Овочі сушені і в'ялені

Перо пташине

Піноскло в плиткахПлити газові

Пляшки і пляшки скляні

Прилади вимірювальні різні

Сажа всяка

Сіно і солома непресовані

Тварини домашні дрібні

Телеапарати і їх частини

Торшери

Тютюн

Хліб печений череневий

Хмиз

Холодильники побутові

Шлаковата


Сьогодні спостерігається тенденція зниження попиту на великотоннажні перевезення і підвищення попиту на малотоннажні перевезення. Це пов’язано з розвитком малого підприємництва і приватної торгівлі. Разом з тим великі промислові підприємства за браком фінансування скорочують обсяги виробництва продукції. Це приводить до скорочення значних обсягів великотоннажних перевезень.3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


У даному розділі курсової роботи, на підставі вихідних даних, необхідно провести аналіз динаміки зміни виробничої програми підприємства за останні 6 років. Оцінити зміни структури вантажопотоків за аналізований проміжок часу. Визначити відносні зміни даних показників. Навести графічні залежності зміни аналізованих параметрів.

Аналіз зміни показників роботи, підприємства починається з виробничої програми.

На першому етапі визначається відносна зміна обсягів перевезень:


      (3.1)


де  - відносна зміна обсягу перевезень, %;

Qi - обсяг перевезень вантажів у поточному році, тис.т.;

Qб - обсяг перевезень вантажів у базовому році, тис.т.

За базові приймаються показники роботи підприємства першого року аналізованого періоду.

Результати розрахунків зводяться в таблицю 3.1.


Таблиця 3.1 - Аналіз відносних і абсолютних змін показників виробничої діяльності

п/п

Найменування показників

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Обсяг перевезень вантажів, тис.т

-автомобіль1920890643415302204

   автомобіль2

10

12

24

49

65

72

У цілому по АТП

930

902

667

434

367

276

2.

Відносна зміна обсягу перевезень, %

-автомобіль1__-3,26-30,11-54,89-67,17-77,83

-автомобіль2

__

20

140

390

550

620

У цілому по АТП

__

-3,01

-28,28

-53,33

-60,54

-70,32

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.