реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності

Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності


аналіз фінансового стану підприємства

та фінансових результатів його діяльності


Для проведення аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності необхідно провести аналіз таких показників:

-                     фінансова стабільність;

-                     платоспроможність та ліквідність;

-                     рентабельність активів і капіталу підприємства;

-                     рух грошових коштів за видами діяльності;

-                     формування фінансових результатів підприємства;

-                     чистий прибуток.

Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

1.                Найбільш ліквідні активи (А1) — це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).

2.                Активи, що швидко реалізуються, (А2) — це активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220). Ліквідність цих активів є різною і залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, платоспроможності платників, умов видачі кредитів покупцям тощо.

3.                Активи, що реалізуються повільно (А3), — це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 вкл., а також ряд. 250). Запаси не можуть бути продані, поки немає покупця. Інколи певні запаси потребують додаткової обробки для того, щоб їх можна було продати, а на все це потрібен час.

4.                Активи, що важко реалізуються (А4), — це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цю групу включають усі статті 1-го розділу активу балансу («Необоротні активи»).

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов’язань групуються так:

1.                Негайні пасиви (П1) — це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 вкл.), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити (за даними додатку до балансу).

2.                Короткострокові пасиви (П2) — це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4-го розділу балансу («Поточні зобов’язання»).

3.                Довгострокові пасиви (П3) — це довгострокові зобов’язання —

3-й розділ пасиву балансу.

4.                Постійні пасиви (П4) — це статті 1-го розділу пасиву балансу («Власний капітал») — (ряд. 380, а також ряд. 430, 630).

Щоб зрозуміти ступінь ліквідності підприємства необхідно провести аналіз, порівняймо показники 2009 та 2010 років. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два етапи:

-                     складання балансу ліквідності (таблиця №1, 2);

-                     розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Ліквідність балансу — це рівень покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов’язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву балансу.

Таблиця №1. Аналіз ліквідності підприємства за 2009 рік, тис. грн

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Платіжний надлишок або недостача

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

77,3

14

1. Негайні пасиви (П1)

540—610

43196,8

25562,8

-43119,5

-25548,8

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

33978,9

10169,8

2. Короткострокові пасиви (П2)

500—530

57137,9

53708,8

-23159

-34167

3. Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

27676,7

15132,3

3. Довгострокові пасиви (П3)

480

2291,6

1145,8

25385,1

13986,5

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

080

74165

71005,6

4. Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

33271,6

15904,3

40893,4

55101,3

Баланс

280

135897,9

96321,7

Баланс

640

135897,9

96321,7

´

´

Таблиця №2. Аналіз ліквідності підприємства за 2010 рік, тис. грн

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Платіжний надлишок або недостача

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

14

125,6

1. Негайні пасиви (П1)

540—610

25562,8

19125,9

-25548,8

-19000,3

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

10169,8

14378,2

2. Короткострокові пасиви (П2)

500—530

53708,8

48736,6

-43539

-34358,4

3. Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

15132,3

17725,9

3. Довгострокові пасиви (П3)

480

1145,8

35207

13986,5

-17481,1

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

080

71005,6

71772,1

4. Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

15904,3

932,3

55101,3

70839,8

Баланс

280

96321,7

104001,8

Баланс

640

96321,7

104001,8

´

´


Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови:

·                    Найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм.

·                    Активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам або більші за них.

·                    Активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за них.

·                    Активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

За даними таблиць баланс підприємства, що аналізується, є в основному не ліквідним. На кінець звітного періоду 2009 року:

q     А1<П1;

q     А2 < П2;

q     А3 > П3;

q     А4 > П4.

На кінець звітного періоду 2010 року :

q     А1 < П1;

q     А2 < П2;

q     А3 < П3;

q     А4 > П4.

Невиконання однієї з перших трьох умов указує на те, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютно, а у нашому випадку це свідчить про неліквідності балансу, тому що зобов’язання перевищують поточні активи.

Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Основні показники ліквідності:

1.                Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:

Кз.л = [А1 + А2 + А3] : [П1 + П2]


2009рік:


Кз.л п. р.=(77,3+33978,9+27676,7)/(43196,8+57137,9)=61732,9/100334,7= 0,6153

Кз.л к. р. =(14+10169,8+15132,3)/(25562,8+53708,8) = 25316,1/79271,6=0,3194

2010рік:

Кз.л п. р. =(14+10169,8+15132,3)/(25562,8+53708,8) = 25316,1/79271,6=0,3194

Кз.л п. р.= (125,6+14378,2+17725,9)/(19125,9+48736,6)=32229,7/67862,5=0,475

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Логіка цього показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобов’язання в основному за рахунок поточних активів. На нашому підприємстві поточні активи менше ніж поточні зобов’язання.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності — цей коефіцієнт обчислюється для вузького кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси. Він обчислюється так:

Кш.л = [А1 + А2] : [П1 + П2]


2009 рік:


Кш.л п.р. =(77,3+33978,9)/(43196,8+57137,9)=34056,2/100334,7=0,3394

Кш.л к.р =(14+10169,8)/(25562,8+53708,8)=10183,8/79271,6=0,1285


2010 рік:


Кш.л п.р =(14+10169,8)/(25562,8+53708,8)=10183,8/79271,6=0,1285

Кш.л к.р =(125,6+14378,2)/(19125,9+48736,6)=14503,8/67862,5=0,214


Матеріальні запаси виключаються не стільки тому, що вони менш ліквідні, а, головне, через те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю. За умов ринкової економіки типовою є ситуація, коли за ліквідації підприємства одержують 40 % і менше від облікової вартості запасів. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквідності є співвідношення 1:1. У нашому випадку реалізація виробничих запасів буде складати від 12,85 до 33,94 % від їхньої закупівлі.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

Кабс. лік = [А1] : [П1 + П2]


2009 рік:


Кабс. лік п.р. = 77,3/(43196,8+57137,9)=77,3/100334,7=0,00077

Кабс. лік к.р. = 14/(25562,8+53708,8)= 14/79271,6 = 0,00018


2010 рік:


Кабс. лік п.р. = 14/(25562,8+53708,8)= 14/79271,6 = 0,00018

Кабс. лік к.р. = 125,6/(19125,9+48736,6)= 125,6/67862,5= 0,00185


Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є 0,2. На нашому підприємстві показник набагато нижче теоретичного значення, це дає підстави припускати про неможливість підприємства негайно погасити свої борги.

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник, складається із системи показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства.

Основні показники фінансової стабільності:

1.                Коефіцієнт концентрації власного капіталу:

[власний капітал (підсумок 1 розділу пасиву)] : [загальна сума господарських коштів (валюта балансу)]


2009 рік:


Початок року =31020,7/135897,9=0,2283

Кінець року = 15904,3/96321,7=0,1651

2010 рік :


Початок року = 15904,3/96321,7 = 0,1651

Кінець року = 513,9/104001,8 = 0,00494


Цей коефіцієнт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Найбільш поширено значення: частка власного капіталу має бути не меншою за 0,6 (60 %). Проаналізований показник по значенню нижче ніж передбачено. Низьке значення цього коефіцієнта свідчить про неспроможність отримати кредити в банку, що є певною пересторогою для інвесторів і кредиторів.

2.                Коефіцієнт фінансової залежності:

[валюта балансу] : [власний капітал (підсумок розділу 1 пасиву)]


2009 рік:


Початок року =135897,9/31020,7=4,381

Кінець року =96321,7/15904,3=6,056


2010 рік:


Початок року =96321,7/15904,3=6,056

Кінець року = 104001,8/513,9=202,38

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.